Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję NIW-CRSO!

Zapra­sza­my na konferencję

 

Kon­fe­ren­cja „Spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie: kie­ru­nek wspól­no­ta” to już trze­cia edy­cja jed­ne­go z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń dla trze­cie­go sek­to­ra w Polsce!

Ze wzglę­du na pan­de­mię COVID-19 kon­fe­ren­cja odbę­dzie się wir­tu­al­nie.
Do trans­mi­sji wyko­rzy­sta­my naj­now­sze tech­no­lo­gie, dzię­ki któ­rym moż­na uczest­ni­czyć w dowol­nie wybra­nych panelach.

Dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych przy­szło­ścią pol­skie­go sek­to­ra poza­rzą­do­we­go jest to wyjąt­ko­wa oka­zja do roz­mo­wy na temat kie­run­ków, w jakich trze­ci sek­tor powi­nien się roz­wi­jać oraz na temat naj­waż­niej­szych potrzeb i wyzwań sto­ją­cych aktu­al­nie przed orga­ni­za­cja­mi dzia­ła­ją­cy­mi w tym obszarze.

W pane­lach dys­ku­syj­nych wezmą udział przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, admi­ni­stra­cji publicz­nej i świa­ta nauki.

Dru­gie­go dnia kon­fe­ren­cji odbę­dzie się wykład „Fun­dra­ising w trud­nych cza­sach”, któ­ry skie­ro­wa­ny jest do orga­ni­za­cji roz­po­czy­na­ją­cych dzia­ła­nia zwią­za­ne z filan­tro­pią indy­wi­du­al­ną i korporacyjną. 

Jak w poprzed­nich edy­cjach, chce­my, żeby kon­fe­ren­cja sta­no­wi­ła przy­ja­zną plat­for­mę dla dys­ku­sji i wymia­ny doświadczeń.

 

https://www.konferencja.niw.gov.pl/