Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Waka­cje z Radiem KSON — nie­dzie­la 23.08.2020 | 9.00

W nie­dziel­nym pro­gra­mie Waka­cje z Radiem KSON:

 — rela­cja z V Kon­fe­ren­cji Góry Otwar­te dla Wszyst­kich w roz­mo­wie z Ceza­rym Przy­byl­skim, Mar­szał­kiem Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, Mag­da­le­ną Olszew­ską z Mini­ster­stwa Fun­du­szy i Poli­ty­ki Socjal­nej oraz Lubo­mi­rem Lesz­czyń­skim z Nad­le­śnic­twa Świe­ra­dów Zdrój
- Sta­ni­sław Schu­bert z Euge­niu­szem Gro­no­sta­jem będzie roz­ma­wiać o tym, jak nie wycho­dząc z domu poznać histo­rię Jele­niej Góry
- Robert Zapo­ra z Biu­ra Pre­zy­den­ta Jele­niej Góry powie jakie jesz­cze atrak­cje cze­ka­ją na tury­stów odwie­dza­ją­cych nasze mia­sto
- Piotr Gry­szel i Emil Men­dyk z Koła Prze­wod­ni­ków Sudec­kich przy Oddzia­le PTTK Sude­ty Zachod­nie będą roz­ma­wiać o regio­nal­nych potrawach.

Na pro­gram zapra­sza­ją Sta­ni­sław Schu­bert i Kata­rzy­na Pietuszko.

 

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds