Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

CO W KSON – ie PISZCZY???…

KSON,  mimo okre­su pan­de­mii i trwa­ją­ce­go od poło­wy mar­ca gene­ral­ne­go remon­tu sie­dzi­by, przez cały ten okres dzia­ła, choć oczy­wi­ście w znacz­nie ogra­ni­czo­nym zakresie. 

 

Kon­ty­nu­uje­my  wszyst­kie roz­po­czę­te w ubie­głym roku pro­jek­ty tj. w ramach pro­gra­mu „Sta­bil­ne zatrud­nie­nie – oso­by nie­peł­no­spraw­ne w admi­ni­stra­cji i służ­bie publicz­nej”, pro­jekt „Praca-niezależność–sukces”, pro­jekt „Mię­dzy­re­gio­nal­ne Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych” oraz pro­jekt „Wyda­wa­nie Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz” — mówi Moni­ka Żak, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tów z KSON‑u.

Sta­le są dostęp­ni nasi dorad­cy kon­sul­tan­ci oraz praw­ni­cy, psy­cho­log, edu­ka­tor żywie­nio­wy, spo­łecz­ny rzecz­nik osób nie­peł­no­spraw­nych i pacjen­tów zie­mi jele­nio­gór­skiej, oraz dorad­ca do spraw socjal­nych. Wystar­czy wybrać numer 757524254 lub napi­sać na biuro@kson.pl, aby umó­wić się na pora­dę z jed­nym z wyżej wymie­nio­nych dorad­ców.  W ostat­nim okre­sie odno­tu­je­my bar­dzo duże zain­te­re­so­wa­nie pora­da­mi praw­ny­mi, któ­re doty­czą głow­nie pro­ble­mów z zatrud­nie­niem oraz spraw miesz­ka­nio­wych.  Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się rów­nież pora­dy psy­cho­lo­ga.  Oprócz Cen­trum Infor­ma­cji reali­zu­je­my rów­nież pro­jek­ty doty­czą­ce akty­wi­za­cji zawo­do­wej, płat­nych sta­ży i pośred­nic­twa w zakre­sie zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych.  Naj­waż­niej­szy­mi pro­jek­ta­mi reali­zo­wa­ny­mi obec­nie przez KSON są pro­jek­ty PFRON któ­re pole­ga­ją na zor­ga­ni­zo­wa­niu płat­nych sta­ży dla 240 osób nie­peł­no­spraw­nych w jed­nost­kach admi­ni­stra­cji publicz­nej na tere­nie woje­wództw mazo­wiec­kie­go, łódz­kie­go, ślą­skie­go i dol­no­ślą­skie­go. Pra­co­daw­ca­mi orga­ni­zu­ją­cy­mi sta­że są Mini­ster­stwa, jed­nost­ki poli­cji, stra­ży gra­nicz­nej i okre­ślo­nych wydzia­łów urzę­dów woje­wódz­kich. Okres pan­de­mii  i pra­cy zdal­nej w Mini­ster­stwach ogra­ni­czył w pierw­szym pół­ro­czu ilość sta­ży mimo duże­go zain­te­re­so­wa­na ze stro­ny poten­cjal­nych uczest­ni­ków. Już na obec­nym eta­pie moż­na stwier­dzić, że to bar­dzo per­spek­ty­wicz­ne pro­jek­ty otwie­ra­ją­ce rynek pra­cy naj­więk­sze­go w kra­ju pra­wo­daw­cy jakim jest admi­ni­stra­cja rzą­do­wa. Śla­dem admi­ni­stra­cji rzą­do­wej podą­ża­ją rów­nież jed­nost­ki samo­rzą­du  tery­to­rial­ne­go co ozna­cza, że wkrót­ce poja­wią się ofer­ty zatrud­nie­nia nie­peł­no­spraw­nych w urzę­dach miast, powia­tów i gmin, gdzie bez­ro­bo­cie wśród nie­peł­no­spraw­nych jest największe.

Obec­nie w Sej­mi­ku, jak już wspo­mnia­no, trwa gene­ral­ny remont reali­zo­wa­ny w ramach  pro­gra­mu zin­te­gro­wa­nych inwe­sty­cji tery­to­rial­nych przez UM w Jele­niej Górze. Pra­ce pole­ga­ją nie tyl­ko na wymia­nie pod­łóg, tyn­ków, insta­la­cji, ale rów­nież na wymia­nie pokry­cia dacho­we­go i ocie­ple­nia budyn­ku, co przy­czy­ni się do oszczęd­no­ści w opła­tach eks­plo­ata­cyj­nych. Pra­ce idą spraw­nie — mówi wice­pre­zes KSON Marek Dęb­ki — i są na ukoń­cze­niu. Na zaple­czu KSON trwa­ją pra­ce przy mon­ta­żu zewnętrz­nych urzą­dzeń rekre­acyj­nych dedy­ko­wa­nych miesz­kań­com miasta.

                Nie­prze­rwa­nie od 2 lat nada­je radio Kson (www.radiokson.pl). W mar­cu br.uruchomiliśmy nowo­cze­śnie wypo­sa­żo­ne stu­dio radio­we, a nada­wa­ny pro­gram doty­czy naj­bar­dziej istot­nych pro­ble­mów nasze­go śro­do­wi­ska, ale tak­że infor­mu­je o lokal­nych wyda­rze­niach, przed­sta­wia cie­ka­wych ludzi, histo­rie i atrak­cje tury­stycz­ne regio­nu. Radio na bie­żą­co infor­mu­je o  sytu­acji jele­nio­gór­skie­go hote­lar­stwa, gastro­no­mii i tury­sty­ki w okre­sie pan­de­mii.  Nową for­mą­łącz­no­ści ze słu­cha­cza­mi są audy­cje reali­zo­wa­ne przy współ­pra­cy z kołem prze­wod­ni­ków sudec­kich. Stu­dio radio­we otwar­te jest rów­nież dla pasjo­na­tów  róż­nych dzie­dzin życia. Oprócz cie­ka­wych kate­chez reli­gij­nych ks. Nor­ber­ta, już wkrót­ce zapre­zen­tu­je­my muzycz­ny pro­gram autor­ski Pani Domi­ni­ki Łuka­sie­wicz. Pra­cu­je­my rów­nież nad  stu­diem Kar­ko­no­skiej Tele­wi­zji Inte­gra­cyj­nej — mówi vice pre­zes Marek Dębski

 W opra­co­wa­niu są nowe kolej­ne nume­ry cie­szą­ce­go się dużym zain­te­re­so­wa­niem Biu­le­ty­nu Infor­ma­cyj­ne­go Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz, któ­ry w roku bie­żą­cym obcho­dzić będzie 15 – lecie. Już wkrót­ce, po kolej­nym „odmra­ża­niu” ogra­ni­czeń w ruchu tury­stycz­nym ruszy­my z wyciecz­ka­mi, spo­tka­nia­mi w nowo wypo­sa­żo­nej świe­tli­cy KSON – z zaple­czem kuchen­nym i z życz­li­wą jak zwy­kle od 19 lat pomo­cą i wsparciem.

 Zapra­sza­my na naszą stro­nę inter­ne­to­wą www.kson.pl, gdzie zapo­znać się będzie moż­na z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi wycie­czek zagra­nicz­nych, w tym m.in. do Gre­cji, pla­no­wa­ną na wrze­sień br. Wzno­wio­ne zosta­ną wyjaz­dy auto­ka­ro­we do Fran­cji — Port Gri­maud od dnia 28.07.2020 r. Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji zwią­za­nych z wyjaz­dem udzie­la biu­ro Fun­da­cji Insty­tut Rewa­li­da­cji i Eko­no­mii Spo­łecz­nej miesz­czą­ce się  w sie­dzi­bie KSON.

Infor­mu­je­my, że jesz­cze w mie­sią­cu lip­cu otwo­rzy­my naszą wyre­mon­to­wa­ną sie­dzi­bę na jedy­nej zamiesz­ka­łej wyspie w mie­ście przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds