Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

II Dni Papie­skie w Karkonoszach

poster ROZx200Po raz dru­gi w Jele­niej Górze odby­ły się Dni Papie­skie. Muzy­ka ope­ro­wa, nie tyl­ko sakral­na, roz­brzmie­wa­ła w trzech kościo­łach w kto­li­nie jele­nio­gór­skiej. Przed licz­nie zgro­ma­dzo­ną publicz­no­ścią wystą­pi­li spie­wa­cy ope­ro­wi z Pol­ski, Rosji, Hisz­pa­nii i Izraela.

http://www.radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/23-audycje/proo-rozmowy-o-regionie/317‑2019-11–05-ii-dni-papieskie-w-karkonoszach

http://www.radiokson.pl/index.php

KSON www stopka proo niwx600