Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Lwó­wek Ślą­ski — inwestycje

poster ROZx200W audy­cji przed­sta­wio­no dzia­ła­nia władz mia­sta mają­ce na celu likwi­da­cje barier archi­tek­to­nicz­nych w mie­ście, mówi Mario­la Szczę­sna, bur­mistrz Lwów­ka Ślą­skie­go, a takrze pla­ny wpro­wa­dze­nia w urzę­dzie mia­sta i gmi­ny uła­twień dla nie­peł­no­spraw­nych peten­tów, szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków urzę­du i jubi­le­usz 60- lecia SP nr 2 z oddzia­ła­mi inte­gra­cyj­ny­mi w Lwów­ku Ślą­skim, opo­wia­da dyrek­tor Krzysz­tof Bieliński.

http://www.radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/23-audycje/proo-rozmowy-o-regionie/318‑2019-11–05-lwowek-slaski-inwestycje

http://www.radiokson.pl/index.php

KSON www stopka proo niwx600