Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­cja kon­cer­to­wa paź­dzier­nik 2019

filharmoniaadjix 400ZDRO­JO­WE CZWART­KI Z FIL­HAR­MO­NIA – MUZY­KA ŚWIATA

 data: 03/10/2019 godz. 19:00                                                                                              Cena bile­tów: 25 zł              Cena pro­mo­cyj­na: 22 zł

miej­sce: Zdro­jo­wy Teatr Ani­ma­cji w Jele­niej Górze 

 Wykonawcy:

Gru­pa Sem­pli­ce w skła­dzie:
Witold Pelc – klar­net
Marek Mikul­ski – gita­ra
Tomasz Pierzch­niak – kon­tra­bas
Robert Wró­blew­ski – akordeon

W pro­gra­mie:

Vit­to­rio Mon­ti – Czar­dasz 
Joseph Colom­bo – Indif­fe­ren­ce 
Wia­cze­sław Sie­mio­now – Suita buł­gar­ska
Antônio Car­los Jobim – How insen­si­ti­ve
Liuz Bon­fa – Black Orpheus
Angel Vil­lol­do – El Choc­lo
Mulo Fran­cel – Swing Vaga­bond
Máxi­mo Die­go Pujol – Cafe Para Dos
Oczy czar­ne – rosyj­ska melo­dia 
Richard Gal­lia­no – Taraf
Gerar­do Matos Rodri­gu­ez – La Cumparsita

Kon­cert w ramach cyklu Zdro­jo­we Czwart­ki z Filharmonią

************************************************************************************************************************************

 WSCHOD­NIE KLIMATY

data: 11/10/2019 godz. 19:00                                                                                   Cena bile­tów: 40 zł, 30 zł Cena pro­mo­cyj­na w sek­to­rze A i C: 25 zł

miej­sce: Sala Kon­cer­to­wa im. Ste­fa­na Strahla 

 Wykonawcy:

Zyg­munt Rychert – dyry­gent
Michał Tyrań­ski – trąb­ka
Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dolnośląskiej

 W programie:

Sta­ni­sław Moniusz­ko – Uwer­tu­ra do ope­ry Paria
Alek­san­der Aru­tu­nian – Kon­cert na trąb­kę As-dur op. 94
Ludwig van Beetho­ven – VII Sym­fo­nia A‑dur op. 92

Paria — to nie­co zapo­mnia­na ope­ra Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki, któ­rą otwie­ra wyjąt­ko­wa uwer­tu­ra, czę­sto oce­nia­na jako naj­więk­sza spo­śród kom­po­zy­cji tego auto­ra. Dzie­ło wymy­ka się utar­tym opi­niom o kom­po­zy­to­rze, mię­dzy inny­mi ze wzglę­du na instru­men­ta­cję, dodat­ko­wo pod­kre­śla­ją­cą indyj­ską tematykę.

     We wschod­nim kli­ma­cie pozo­sta­je tak­że żywio­ło­wy Kon­cert na trąb­kę Alek­san­dra Aru­tu­nia­na, któ­re­go war­stwa melo­dycz­na i ryt­micz­na ujaw­nia ormiań­skie pocho­dze­nie kom­po­zy­to­ra. Cie­ka­wym punk­tem odnie­sie­nia do powyż­szych dzieł będzie VII Sym­fo­nia Ludwi­ga van Beetho­ve­na, nie­za­prze­czal­nie jed­ne­go z naj­waż­niej­szych przed­sta­wi­cie­li zachod­niej muzy­ki. Choć do dzie­ła nie przy­lgnął na sta­łe dodat­ko­wy tytuł, to w lite­ra­tu­rze, ze wzglę­du na poja­wia­ją­cą się radość i pogo­dę ryt­mu czę­sto towa­rzy­szy mu wie­le tłu­ma­czą­cy, wagne­row­ski komen­tarz — „apo­te­oza tańca”.

***********************************************************************************************************************************

WIEL­KIE DZIE­ŁA WOKALNO-INSTRUMENTALNE

 data: 18/10/2019 godz. 19:00                                                                                                           Cena: 50 zł  Cena pro­mo­cyj­na: 40 zł

miej­sce: Sala Kon­cer­to­wa im. Ste­fa­na Strahla 

Wyko­naw­cy

Jerzy Kosek– dyry­gent
Doro­ta Lasko­wiec­ka – sopran
Doro­ta Zawadz­ka – mez­zo­so­pran
Andrzej Lam­pert – tenor
Adam Woź­niak – bas
Chór Stu­denc­kie­go Koła Nauko­we­go Wokal­nej Muzy­ki Daw­nej Aka­de­mii Muzycz­nej im. Karo­la Lipiń­skie­go we Wro­cła­wiu
Agniesz­ka Fran­ków-Żela­zny – przy­go­to­wa­nie chó­ru
Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dolnośląskiej

 Program:

Wol­fgang Ama­deus Mozart – Sona­ta kościel­na nr 14 C‑dur na orkie­strę i smycz­ki KV 329 
Wol­fgang Ama­deus Mozart – Msza C‑dur Koro­na­cyj­na KV 317 
Joseph Haydn – Sym­fo­nia C‑dur Alle­lu­ja nr 30 
Joseph Haydn – Sym­fo­nia B‑dur Par­ti­ta nr 108

 ************************************************************************************************************************************

NIE­DZIEL­NY PORA­NEK MUZYCZ­NY – NOWA KOLE­ŻAN­KA MELODII

 data: 20/10/2019 godz. 10:30; 12:30                                                                                                           Cena: 15 zł, 12 zł

miej­sce: Sala Kon­cer­to­wa im. Ste­fa­na Strahla 

 Wykonawcy

Agniesz­ka Gie­rus — pro­wa­dze­nie 
Domi­ni­ka Łuka­sie­wicz — pro­wa­dze­nie 
Zespół kameralny

 W Cesar­stwie Muzy­ki  nasz zgra­ny duet spo­ty­ka spe­cjal­nych Dorad­ców Cesa­rzo­wej — to wła­śnie oni decy­du­ją o tym, co roz­brzmie­wa rano, w połu­dnie i wie­czo­rem. Każ­dy prze­mie­rza­ją­cy kra­inę Muzy­ko­lan­dii może usły­szeć roz­ma­ite utwo­ry. Pew­ne­go ran­ka Rytm pra­gnie koniecz­nie pójść w góry a Melo­dia zostać w par­ku. Każ­de idzie w swo­ją stro­nę. Pod­czas spa­ce­ru Melo­dia pozna­je nową kole­żan­kę – Har­mo­nię, któ­ra opo­wie jej pra­sta­rą histo­rię o słyn­nych Dorad­cach Muzyki. 

************************************************************************************************************************************

ROZ­RYW­KO­WE CZWART­KI W FIL­HAR­MO­NII. POL­SKIE DIWY CZY­LI OD ORDO­NÓW­NY DO SANTOR

 data: 24 /10/2019 godz. 19:00                                                                                                                     Cena: 50 zł  Cena pro­mo­cyj­na: 40 zł

miej­sce: Sala Kon­cer­to­wa im. Ste­fa­na Strahla 

 Wykonawcy:

Joan­na Moryc – sopran
Anna Skó­ra – mez­zo­so­pran
Róża Wysoc­ka – for­te­pian
oraz 
Nata­lia Wysoc­ka – skrzyp­ce
Andrzej Kola­siń­ski – gita­ra baso­wa
Jacek Jaguś – instru­men­ty perkusyjne

 W programie:

Miłość ci wszyst­ko wyba­czy – sł. Julian Tuwim, muz. Hen­ryk Wars
Na pierw­szy znak – sł. Julian Tuwim, muz. Hen­ryk Wars
Do Cie­bie, Mamo – sł. Sta­ni­sław Wer­ner, muz. Adam Sko­rup­ka
Przyj­dzie na to czas – sł. Kazi­mierz Win­kler, muz. Wła­dy­sław Szpil­man
Odro­bi­nę szczę­ścia w miło­ści – sł. Ema­nu­el Schlech­ter, muz. Jerzy Peters­bur­ski
Ser­dusz­ko puka w ryt­mie cza-cza – sł. Janusz Odro­wąż – Wiśniew­ski, muz. Romu­ald Żyliń­ski
Bo we mnie jest sex – sł. Jere­mi Przy­bo­ra, muz. Jerzy Wasow­ski
Prze­klnę cię – sł. Jere­mi Przy­bo­ra, muz. Jerzy Wasow­ski
Walc z Nocy i dni – muz. Wal­de­mar Kaza­nec­ki
Odkry­je­my miłość nie­zna­ną – sł. Woj­ciech Mły­nar­ski, muz. Wło­dzi­mierz Korcz
Toma­szów – sł. Julian Tuwim, muz. Zyg­munt Koniecz­ny
Pamię­tasz była jesień – sł. Andrzej Cze­kal­ski / Ryszard Plu­ciń­ski, muz. Lucjan Marian Kaszyc­ki
Czło­wie­czy los – sł. Ali­na Nowak, muz. Anna Ger­man
Rebe­ka – sł. Andrzej Włast, muz. Zyg­munt Bia­ło­stoc­ki
Walc Embar­ras – sł. Jere­mi Przy­bo­ra, muz. Jerzy Wasow­ski
Karu­ze­la z madon­na­mi – sł. Miron Bia­ło­szew­ski, muz. Zyg­munt Konieczny

Są takie melo­die, któ­re wywo­łu­ją ogrom­ne wra­że­nie, a zasły­sza­ne choć­by raz, pozo­sta­ją z nami na zawsze. Na suk­ces pio­sen­ki skła­da­ją się jed­nak nie tyl­ko wspa­nia­łe tek­sty czy świet­na muzy­ka. Liczy się przede wszyst­kim dosko­na­łe wyko­na­nie. W histo­rii pol­skiej pio­sen­ki są takie artyst­ki, któ­re swo­ją nie­sa­mo­wi­tą oso­bo­wo­ścią, cha­rak­te­ry­stycz­nym spo­so­bem śpie­wu oraz inter­pre­ta­cja­mi, zapra­co­wa­ły na tytuł praw­dzi­wych diw. Tego wie­czo­ru przy­po­mni­my wspa­nia­łe artyst­ki i utwo­ry, któ­ry­mi zaskar­bi­ły sobie miłość publicz­no­ści. Wśród aneg­do­tek sce­nicz­nych pokło­ni­my się naj­więk­szym damom pol­skich estrad – od Han­ki Ordo­nów­ny, aż po samą Ire­nę Santor.

************************************************************************************************************************************

WIEL­KIE OSO­BO­WO­SCI – FRAN­CU­SKIE INSPIRACJE

 data: 25/10/2019 godz. 19:00                                                                       Cena: 40 zł, 30 zł       Cena pro­mo­cyj­na w sek­to­rze A i C: 25 zł

miej­sce: Sala Kon­cer­to­wa im. Ste­fa­na Strahla 

 Wykonawcy

Juan Can­ta­rell (Hisz­pa­nia) – dyry­gent
Paweł Zawadz­ki – for­te­pian
Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dolnośląskiej

 W programie:

Mau­ri­ce Ravel – Albo­ra­da del gra­zio­so
Karol Szy­ma­now­ski – Sym­fo­nia kon­cer­tu­ją­ca op. 60
Clau­de Debus­sy – Pre­lu­dium do Popo­łu­dnia fau­na
Mau­ri­ce Ravel – Suita Moja mat­ka gęś

Zarów­no Suita Ma Mère l’Oye (Moja mat­ka gęś), jak i Albo­ra­da del gra­cio­so (Poran­na pieśń tref­ni­sia) — kom­po­zy­cja pocho­dzą­ca z cyklu Miro­irs (Zwier­cia­dła), w pier­wot­nej wer­sji zosta­ły napi­sa­ne na for­te­pian. Dopie­ro z cza­sem Mau­ri­ce Ravel — arcy­mistrz barw­nej instru­men­ta­cji i genial­nej har­mo­ni­ki — posta­no­wił przy­go­to­wać je w wer­sji sym­fo­nicz­nej. Dla jego muzy­ki zna­mien­na była chęć odwro­tu od wszech­obec­ne­go prze­ro­stu for­my i środ­ków, jak­że cha­rak­te­ry­stycz­nych dla wpły­wów sty­lu wagnerowskiego.

     W tym samym kie­run­ku podą­ża­ła twór­czość Claude’a Debussy’ego. Peł­nia wyra­fi­no­wa­nych współ­brz­mień oraz deli­kat­nych reflek­sów har­mo­nii i orkie­stra­cji w Popo­łu­dniu fau­na odbi­ła się w nie­co skost­nia­łym świe­cie muzy­ki sze­ro­kim echem. Wie­czór dopeł­ni efek­tow­na Sym­fo­nia kon­cer­tu­ją­ca Karo­la Szy­ma­now­skie­go, choć pozba­wio­na skom­pli­ko­wa­nej wir­tu­oze­rii, to jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle barw­na i bły­sko­tli­wa brzmie­nio­wo kompozycja.

************************************************************************************************************************************