Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Deba­ta kan­dy­da­tów do Sena­tu RP w radio KSON

debata senatorskaKar­ko­no­skie Ini­cja­ty­wy Oby­wa­tel­skie wspól­nie z radiem KSON uprzej­mie infor­mu­ją, że dru­ga już deba­ta z cyklu „Roz­mo­wy o regio­nie- Pro­sto z mostu” odbę­dzie się w dniu 08.10.2019r (tj. wtorek).

Do stu­dia radio­we­go w KSON zapro­si­li­śmy mówi: Remi­giusz Ste­fa­niak z radia KSON, jele­nio­gór­skich kan­dy­da­tów do Sena­tu RP. W godzin­nej audy­cji mode­ro­wa­nej przez dzien­ni­ka­rza wezmą udział kan­dy­da­ci do Sena­tu RP, tj. Kazi­mierz Kli­mek, Krzysz­tof Mróz i Jerzy Pokój. Wszy­scy kan­dy­da­ci potwier­dzi­li swo­ją obec­ność, a PT czy­tel­ni­ków i słu­cha­czy pro­si­my o mailo­we pyta­nia do kan­dy­da­tów na adres radio@kson.pl. Audy­cja będzie emi­to­wa­na od śro­dy do piąt­ku, a wysłu­chać ją będzie moż­na m.in. na www.kson.pl, www.radiokson.pl, YouTu­be – Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych i lin­ki do audy­cji na fb KSON oraz fb Radio KSON.