Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jasna stro­na gier

logo BWANaj­now­sza pro­po­zy­cja BWA
Jasna stro­na gier — spo­tka­nie z Pio­trem Mań­kow­skin — 20 wrze­śnia (pią­tek), godz. 12:00
Spo­tka­nie poświę­co­ne grom kom­pu­te­ro­wym dla dzie­ci i mło­dzie­ży.
Pro­wa­dze­nie: Tomasz Wrona.

Piotr Mań­kow­ski – pierw­szą grę plan­szo­wą zre­cen­zo­wał w 1986 roku, sie­dem lat póź­niej zaczął pisać o grach wideo. Współ­au­tor „Biblii Kom­pu­te­ro­we­go Gra­cza”, autor „Cyfro­wych Marzeń” i „Wiel­kiej księ­gi gier”, redak­tor naczel­ny mie­sięcz­ni­ka „Pixel”. Foto­graf-ama­tor speł­nia­ją­cy się w robie­niu zdjęć byłym sie­dzi­bom pro­du­cen­tów gier oraz legen­dom elek­tro­nicz­nej roz­ryw­ki. Cały czas ma przed ocza­mi obra­zy daw­nych salo­nów gier, do któ­rych chciał­by kie­dyś powrócić.

Pod­czas spo­tka­nia w BWA będzie moż­na zagrać w wybra­ne gry komputerowe. 


Impre­zy w ramach pro­jek­tu Gra w sztu­kę są dar­mo­we (wstęp do BWA na wysta­wę kosz­tu­je 2 zł). 

Warsz­ta­ty oraz spo­tka­nie wcho­dzą w skład pro­jek­tu Gra w sztukę.

Kura­tor: Piotr Machła­jew­ski.
www.grasztuka.blogspot.com 

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go pocho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry oraz ze środ­ków Mia­sta Jele­nia Góra.
Patro­nat medial­ny: Jelon­ka, Timm Magazyn.

Do 28 wrze­śnia zapra­sza­my też na wysta­wę Sudek, Fun­ke, Drti­kol…
Josef Sudek, Jaro­mir Fun­ke i Fran­ti­šek Drti­kol nale­żą do naj­waż­niej­szych foto­gra­fów XX wie­ku.
W Pol­sce ich wysta­wy to rzadkość.

W BWA pre­zen­tu­je­my prze­kro­jo­wą wysta­wę naj­wyż­szej kla­sy arty­stów cze­skiej foto­gra­fii. Jest to wybór z naj­więk­szej pry­wat­nej kolek­cji w Cze­chach – PPF Art w Pra­dze. Na wysta­wie może­my prze­śle­dzić histo­rię cze­skiej foto­gra­fii w pra­cach arty­stów tej ran­gi co wspo­mnie­ni Sudek, Fun­ke i Drti­kol oraz m.in. Jaro­slav Rös­sler. Od naj­star­szych dzie­więt­na­sto­wiecz­nych albu­mi­nów, poprzez foto­gra­fię pik­to­rial­ną, kon­struk­ty­wi­stycz­ną, eks­pe­ry­men­tal­ną aż po foto­gra­fię współ­cze­sną (cze­ską i sło­wac­ką).

Arty­ści pre­zen­to­wa­ni na wysta­wie: Josef Bar­tu­ška, Ladi­slav Emil Ber­ka, Rudolf Bru­ner-Dvo­řák, Fran­ti­šek Drti­kol, Fran­ti­šek Fri­drich, Jaro­mír Fun­ke, Ale­xandr Hac­ken­sch­mied, Miro­slav Hák, Vác­lav Jirásek, Běla Kolářo­vá, Jan Lau­sch­mann, Adolf Novák, Ivan Pin­ka­va, Jaro­slav Rös­sler, Dra­ho­mír Růži­čka, Bohu­mil Šťast­ný, Tono Sta­no, Josef Sudek.

Kura­tor­ki: Joan­na Mie­lech, Lucie Mly­nářo­vá.
 
Wysta­wa “Sudek, Fun­ke, Drti­kol…” jest czę­ścią pro­jek­tu “Ener­gea”.
Orga­ni­za­tor pro­jek­tu: Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze. Dyrek­tor: Luiza Laskow­ska. Part­ner: Oblast­ní gale­rie Libe­rec. Dyrek­tor: Jan Ran­dáček.
Pro­jekt “Ener­gea” jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach Pro­gra­mu Inter­reg V‑A Repu­bli­ka Cze­ska – Pol­ska 2014 – 2020, środ­ków budże­tu pań­stwa za pośred­nic­twem Euro­re­gio­nu Nysa oraz Mia­sta Jele­nia Góra