Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­fe­ren­cja „Spół­dziel­nie socjal­ne oraz orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we wspar­ciem dla zagro­żo­nych wykluczeniem”

plakat konferencja spółdzielniex600

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds