Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Edu­ka­cyj­ny pro­gram dla opie­ku­nów i rodzin osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi typu otę­pien­ne­go, w szcze­gól­no­ści z cho­ro­bą Alzheimera

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych od sierp­nia br. reali­zu­je pro­jekt pn. „Edu­ka­cyj­ny pro­gram dla opie­ku­nów i rodzin osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi typu otę­pien­ne­go, w szcze­gól­no­ści z cho­ro­bą Alzheimera”.

plakat 2019Ser­decz­nie zapra­sza­my opie­ku­nów, rodzi­ny cho­rych z demen­cją oraz inne oso­by zain­te­re­so­wa­ne tą pro­ble­ma­ty­ką do uczest­nic­twa w spo­tka­niu. Udział w spo­tka­niu jest bezpłatny.

Pro­si­my o wcze­śniej­sze potwier­dze­nie przy­by­cia pod nr tele­fo­nu: 800 700 025, bądź pod adre­sem ema­il: koor­dy­na­tor@kson.pl

W razie pytań, zapra­sza­my tak­że do kon­tak­tu od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10.00 do 16.00 pod nume­rem tele­fo­nu 75 75 242 54,
bez­płat­na info­li­nia 800 700 025,
mailo­wo na biuro@kson.pl
lub oso­bi­ście w sie­dzi­bie KSON ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47 A w Jele­niej Górze.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków PFRON będą­cych w dys­po­zy­cji Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dolnośląskiego.