Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Witam wszyst­kich sym­pa­ty­ków SUDEC­KIEJ CHATKI

sudecka chatkaKlub Senio­ra Sudec­ka Chat­ka wraz z Zespo­łem Kar­ko­no­sze zapra­sza­ją w dniu 3.08.2019 r. o godzi­nie 14 /sobota/ do Gruszkowa.

Na gór­skiej pola­nie — przy wjeź­dzie do Grusz­ko­wa o stro­ny Karp­nik — wystą­pią zespo­ły folk­lo­ry­stycz­ne z róż­nych regio­nów nasze­go kraju.
Prze­wi­dzia­no hołub­ce w takt ludo­wych kapel
Gospo­dy­nie wiej­skie przy­go­to­wa­ły mnó­stwo  wypie­ków, gril­lo­wa­ne pęta kieł­ba­chy, kaszan­ki, bigos, kwa­śni­cę, tra­dy­cyj­ną gro­chów­ka z paj­dą chle­ba ze skwar­ko­wym smal­co­chem i kiszeniakiem.
Uzu­peł­nie­niem zna­ko­mi­te­go jedzon­ka będzie zim­ne piw­ko i inne napoje. 
Wszyst­ko do naby­cia na miej­scu za mar­ny grosz. 
Wstęp:  za dar­mo­chę, gdyż Mar­sza­łek dol­no­ślą­ski zaspon­so­ro­wał ludo­wą imprezkę..
Obo­wiąz­ko­wo nale­ży zabrać ze sobą
- pogod­ny nastrój i dobry humor,
- prze­ciw­desz­czo­we okry­cie, na wypa­dek gdy­by wnie­bo­wzię­ci sikali.

 Pozdrawiam

Tade­usz Boroń
Samo­zwań­czy Szef Klu­bu Seniora
Sudec­ka Chatka

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds