Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Podzię­ko­wa­nia

podziękowania MOPS Kowary

Sza­now­ni Pań­stwo,
w dniu dzi­siej­szym 30.07.2019r. koń­czę moją pra­cę zawo­do­wą w
związ­ku z przej­ściem na eme­ry­tu­rę. Posta­no­wi­łam sobie sko­rzy­stać ze
współ­cze­snych form komu­ni­ka­cji i tą dro­gą poże­gnać się ze
wszyst­ki­mi z któ­ry­mi, w okre­sie moich 40 lat pra­cy w pomo­cy spo­łecz­nej
mia­łam oka­zję współ­pra­co­wać. Na pew­no nie są to WSZY­SCY ale
przy­naj­mniej znacz­na część. Ser­decz­nie dzię­ku­ję za moż­li­wość
współ­pra­cy z tak wspa­nia­ły­mi oso­ba­mi, jaki­mi są pra­cow­ni­cy
insty­tu­cji pomo­cy spo­łecz­nej i dzia­ła­cze orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych
nio­są­cych pomoc potrze­bu­ją­cym. Życzę Wam powo­dze­nia we wszyst­kim co
czy­ni­cie w życiu oso­bi­stym i zawodowym.

Z powa­ża­niem
Ire­na Kawa­łek
Dyrek­tor
Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Kowarach