Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia 02/07/2019

Naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­ży­li: Gar­ted — Tade­usz Gar­dziejw­ski i Vinet — usłu­gi infor­ma­tycz­ne. Z tymi ofe­ren­ta­mi zosta­nie zawar­ta umo­wa na prze­pro­wa­dze­nie indy­wi­du­al­nych szkoleń.