Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Czer­co­we spo­tka­nie SIW

rozklad jazdyx400Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku w Jele­niej Górze na comie­sięcz­nym spo­tka­niu w czerw­cu 2019 r. gości­ło  Pana Micha­ła Pale­wi­cza — pra­cow­ni­ka Miej­skie­go Zakła­du Komu­ni­ka­cyj­ne­go w Jele­niej Górze.

Wizy­tę tę zapo­wie­dzia­ła  Pre­zes MZK — Pani Aga­ta Buś­ko, któ­ra jest czę­stym gościem KSON i kon­sul­tu­je nowe pro­po­zy­cje uła­twień komu­ni­ka­cyj­nych dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Gość przed­sta­wił do zaak­cep­to­wa­nia naj­bar­dziej czy­tel­ny, zda­niem zebra­nych, roz­kład jaz­dy auto­bu­sów, kur­su­ją­cych w Jele­niej Górze i okolicach.

Roz­kła­dy były spo­rzą­dzo­ne w 3 trzech sza­tach gra­ficz­nych. Człon­ko­wie SIW (oso­by nie­do­wi­dzą­ce) wybra­li jed­ną z nich — zda­niem zebra­nych naj­bar­dziej czy­tel­ną. Cha­rak­te­ry­zu­ją­cą się żół­tym tłem i powięk­szo­ną czar­ną czcionką.

Jak zwy­kle na takich spo­tka­niach mówio­no o zauwa­ża­nych przez oso­by nie­peł­no­spraw­ne nie­do­god­no­ściach w funk­cjo­no­wa­niu komu­ni­ka­cji miej­skiej. Nadal zda­rza się, że auto­bu­sy nie pod­jeż­dża­ją do samych kra­węż­ni­ków na przy­stan­kach i nie sto­su­ją tzw przy­klę­ku auto­bu­su na przy­stan­ku aby uła­twić wsia­da­nie i wysia­da­nie nie tyl­ko nie­peł­no­spraw­nym ale tak­że senio­rom. Zde­cy­do­wa­nie popra­wi­ła się kul­tu­ra obsłu­gi pasa­że­rów zarów­no przez kie­row­ców jak i służ­by kon­tro­l­ne. Wszel­ki tego typu wyda­rze­nia są bowiem za pośred­nic­twem KSON prze­ka­zy­wa­ne dyrek­cji i może dzię­ki temu jest ich mniej. Dziękujemy.

Przed­sta­wi­ciel MZK poin­for­mo­wał rów­nież zebra­nych o zamon­to­wa­nych w pię­ciu miej­scach w Jele­niej Górze tabli­cach z roz­kła­da­mi jazy z moż­li­wo­ścią infor­ma­cji gło­so­wej. Są to przy­stan­ki przy ul ul. 1 Maja — dwo­rzec PKP, Ogiń­skie­go — Szpi­tal, ul. Ban­ko­wa, Dani­łow­skie­go i Cervi.

Jak widać taka bie­żą­ca współ­pra­ca śro­do­wi­ska z prze­woź­ni­kiem daje pozy­tyw­ne efek­ty. Gość zapo­wie­dział kon­ty­nu­ację spo­tkań z człon­ka­mi naszej organizacji.