Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wyciecz­ka do Czech — czer­wiec 2019

zamek SychrovKlub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Nie­do­sły­szą­cych „LIRA” zapra­sza na wyciecz­kę do fabry­ki i muzeum Sko­dy, zam­ku Sychrov i bro­wa­ru Svi­ja­ny w Cze­chach, któ­ra odbę­dzie się w dniu 24.06.2019r.

Ilość miejsc ogra­ni­czo­na, decy­du­je kolej­ność zgło­szeń. Zapi­sy w sekre­ta­ria­cie KSON od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00 do 16:00

Ramo­wy pro­gram wycieczki:

7:00 wyjazd z Jele­niej Góry uli­ca Osie­dle Robot­ni­cze (przy sie­dzi­bie KSON)

9:30 zwie­dza­nie Zam­ku Sychrov (ok. 50 min) 

10:50 wyjazd do  Mla­dej Boleslav

11:20 przy­jazd do Muzeum Skody

11:45 Zwie­dza­nie Muzeum Skody

13:15–13:30 prze­rwa

13:30 zwie­dza­nie fabry­ki Skody 

15:00 prze­jazd do miej­sco­wo­ści Svi­ja­ny i czas wolny

17:00 zwie­dza­nie Bro­wa­ru Svijany 

18:00 wyjazd w dro­gę powrotną

19:30–20:00 powrót do Jele­niej Góry na uli­cę Osie­dle Robotnicze 

* pro­gram jest ramo­wy i godzi­ny mogą ulec zmianie

Cena:  75 zł 

W Cenie:

- trans­port wygod­nym auto­ka­rem
‑opie­ka Prze­wod­ni­ka
‑ubez­pie­cze­nie NNW i KL
‑opła­ty drogowe

Nie uję­te w cenie: 

Bile­ty wstę­pu peł­no­płat­ne:   (Sychrov 200 CZK, Sko­da 140 CZK, Svi­ja­ny 70 CZK- razem 410 CZK)

Dla osób nie­peł­no­spraw­nych, eme­ry­tów i  ren­ci­stów zniż­ki 50% po oka­za­niu waż­nej legitymacji.