Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wie­czór Marzeń w ZOO

zooSza­now­ni Państwo,

“Dre­am­ni­ght at the ZOO” czy­li Wie­czór Marzeń w ZOO jest impre­zą cha­ry­ta­tyw­ną skie­ro­wa­ną do osób nie­peł­no­spraw­nych oraz ich rodzin.

Począt­ki tej mię­dzy­na­ro­do­wej ini­cja­ty­wy się­ga­ją 1996 roku, kie­dy to pierw­szy raz w ogro­dzie zoo­lo­gicz­nym w Rot­ter­da­mie odbył się “Dre­am­ni­ght at the ZOO”.

Bra­my ogro­du zoo­lo­gicz­ne­go zosta­ły wte­dy otwar­te dla dzie­ci cho­rych na raka, hospi­ta­li­zo­wa­nych w jed­nym z holen­der­skich szpitali.

Do orga­ni­za­cji kolej­nych edy­cji Wie­czo­ru Marzeń przy­łą­czy­ło się wie­le ogro­dów zoo­lo­gicz­nych oraz insty­tu­cji na całym świe­cie i co roku dołą­cza­ją nowe. W naszym zoo tę wyjąt­ko­wą impre­zę orga­ni­zu­je­my od 2007 roku.

Celem Wie­czo­ru Marzeń jest zapew­nie­nie nie­za­po­mnia­nych wra­żeń dzie­ciom i oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, prze­wle­kle cho­rym oraz z hospicjów.

Naj­bliż­sza XIII edy­cja odbę­dzie się w czwar­tek, 6 czerw­ca 2019 roku. 
Zapra­sza­my od godz. 17.15, impre­za potrwa do godz. 20.00

Wię­cej infor­ma­cji na: http://www.zoo.wroclaw.pl/pl/wieczor-marzen.html

Oso­by indy­wi­du­al­ne oraz gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne wcho­dzą Bra­mą Głów­ną, po oka­za­niu orze­cze­nia lub legi­ty­ma­cji oso­by niepełnosprawnej.

 

SER­DECZ­NIE ZAPRASZAMY!

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds