Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Podzię­ko­wa­nia

Za wyra­zy szcze­re­go współ­czu­cia z powo­du odej­ścia mego Bra­ta Świe­tej Pamię­ci Andrze­ja Schu­ber­ta, ser­decz­niie w imie­niu wła­snym i całej Rodzi­ny dziękuję.

Bóg zapłać

Sta­ni­sław Schubert