Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­do­len­cje z ser­ca płynące

istockphoto 533262575 612x612Naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współczucia 

Sta­ni­sła­wo­wi Schubertowi

z powo­du śmier­ci uko­cha­ne­go brata

Andrze­ja Schuberta,

skła­da­ją Kole­żan­ki i Koledzy

z Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych