Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szcze­re wyra­zy współczucia

rose candlex400Ser­decz­ne wyra­zy współ­czu­cia Rodzinie 

z powo­du śmier­ci nasze­go Przyjaciela

 

Andrze­ja Gerin­ge­ra de Oeden­ber­ga

 

skła­da­ją Kole­żan­ki i Kole­dzy
z Kar­ko­no­skie­go Sejmiku 

Osób Nie­peł­no­spraw­nych.

Pogrzeb odbę­dzie się:

13 kwiet­nia 2019 o godz 13:00

na sta­rym cmen­ta­rzu w Jele­niej Górze