Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

O pomo­cy spo­łecz­nej roz­ma­wia­no u słabowidzących

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej MOPS al Jana Pawla II Jelenia Gora x400AW ostat­ni wto­rek mar­ca br. w Sto­wa­rzy­sze­niu Inwa­li­dów Wzro­ku odby­ło się spo­tka­nie z pra­cow­ni­ka­mi MOPS w Jele­niej Górze. Doty­czy­ło ono ulg i upraw­nień dla osób nie­peł­no­spraw­nych oraz wspar­cia udzie­la­ne­go przez MOPS.

Przed­sta­wi­cie­la­mi Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej byli:
Ewa Saran – pra­cow­nik socjal­ny Dzia­łu Pomo­cy Śro­do­wi­sko­wej,
Kry­sty­na Krepsz­tul- pra­cow­nik Dzia­łu Reha­bi­li­ta­cji,
Mario­la Świ­ta­ła – Kie­row­nik Dzien­ne­go Domu Pomo­cy,
Marek Sob­czyk – Kie­row­nik Dzia­łu Świad­czeń Rodzinnych.

W trak­cie spo­tka­nia omó­wio­no mię­dzy inny­mi zagad­nie­nia zwią­za­ne z pomo­cą, któ­re oso­ba star­sza lub nie­peł­no­spraw­na może otrzy­mać z MOPS‑u. Pod­kre­ślo­no, że pod­sta­wo­wym kry­te­rium upraw­nia­ją­cym do uzy­ska­nia pomo­cy finan­so­wej zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi jest usta­wa o pomo­cy spo­łecz­nej dla osób samot­nie gospo­da­ru­ją­cych lub osób w rodzi­nie, w szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach (bez­zwrot­ny spe­cjal­ny zasi­łek celo­wy) i nie­zdol­nych do pra­cy z powo­du wie­ku lub cał­ko­wi­cie nie­zdol­nych do pra­cy (zasiek stały).

Pani Ewa Saran z MOPS‑u przed­sta­wi­ła bar­dzo szcze­gó­ło­we pro­ce­du­ry przy­zna­wa­nia pomo­cy w for­mie usług opie­kuń­czych oraz przy skie­ro­wa­niach do domów pomo­cy spo­łecz­nej. Pro­ce­du­ry wyni­ka­ją­ce z usta­wy prze­wi­du­ją mię­dzy inny­mi usłu­gi opie­kuń­cze przy­słu­gu­ją­ce oso­bom samot­nym, któ­re z róż­nych powo­dów jej potrze­bu­ją, a nie mają zapew­nio­nej pomo­cy oraz spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze zale­ca­ne przez leka­rza dosto­so­wa­ne do rodza­ju scho­rze­nia lub niepełnosprawności.

Odpłat­no­ści za usłu­gi opie­kuń­cze usta­li­ła Rada Mia­sta w Jele­niej Górze w dro­dze uchwa­ły i wyno­szą one obec­nie za godzinę-18,82 zł za zwy­kłe, a 26,00 zł za usłu­gi spe­cja­li­stycz­ne oso­bie wyma­ga­ją­cej cało­do­bo­wej opie­ki, któ­rej nie moż­na zapew­nić poprzez usłu­gi opie­kuń­cze. Waż­na jest rów­nież infor­ma­cja, że oso­bom zakwa­li­fi­ko­wa­nym do poby­tu w Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej przy­słu­gu­je pra­wo do umiesz­cze­nia w DPS zlo­ka­li­zo­wa­ne­go naj­bli­żej miej­sca zamiesz­ka­nia chy­ba, że oko­licz­no­ści spra­wy wska­zu­ją ina­czej np. potrze­ba zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go zakre­su usług. Zda­rza­ją się czę­ste (300 osób w domach, a w roku 4 odmo­wy) przy­pad­ki odmo­wy poby­tu w DPS wów­czas spra­wa kie­ro­wa­na jest do roz­strzy­gnię­cia przez postę­po­wa­nie sądo­we. Pro­ce­du­ry te pro­wa­dzi MOPS gdzie moż­na uzy­skać odpo­wied­nie infor­ma­cje, a na stro­nie MOPS znaj­du­ją się wzo­ry odpo­wied­nich dru­ków. Peł­ny koszt utrzy­ma­nia miesz­kań­ca w DPS-ie wyce­nio­ny jest na kwo­tę oko­ło 3,500zł w zależ­no­ści od typu domu. Miesz­ka­niec domu, wno­si opła­tę nie więk­szą niż 70% swo­je­go docho­du, nato­miast róż­ni­cę kwo­to­wą dopła­ca rodzi­na, w kolej­no­ści: mał­żo­nek, dzie­ci i na koń­cu gmi­na, z któ­rej oso­ba zosta­ła skie­ro­wa­na do DPS. O ile dzie­ci nie wywią­zu­ją się z usta­wo­we­go obo­wiąz­ku to sąd zobo­wią­zu­je do dopła­ca­nia należ­nej róż­ni­cy w try­bie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa.

W naszym mie­ście mamy „Pogod­ną Jesień”, jest to jeden z nie­licz­nych w kra­ju DPS o tak wyso­kim stan­dar­dzie bazy i świad­czo­nych usług. W oko­li­cy są ponad­to domy pomo­cy w Kowa­rach, Sosnów­ce i Jano­wi­cach Wiel­kich, któ­re zabez­pie­cza­ją potrze­bu­ją­cych z nasze­go regio­nu mówi: Pani Ewa Saran.

Zasa­dy przy­ję­cia i ofer­tę doty­czą­cą Dzien­ne­go Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej przy ul. Kiliń­skie­go 16 i Dzien­ne­go Domu „Senior+” ul. Wiej­ska 29 w Jele­niej Górze przed­sta­wi­ła Pani Mario­la Świ­ta­ła. Oso­ba ubie­ga­ją­ca się o przy­ję­cie do Dzien­nych Domów Pomo­cy Spo­łecz­nej win­na zło­żyć w MOPS w Jele­niej Górze al. Jana Paw­ła II 7 nastę­pu­ją­ce doku­men­ty: poda­nie o przy­ję­cie, decy­zję ZUS o przy­zna­niu świad­cze­nia, pisem­ną zgo­dę o pono­sze­niu opła­ty za pobyt w DPS i zaświad­cze­nie o sta­nie zdro­wia od leka­rza POZ.

Oso­ba ta musi miesz­kać i być zamel­do­wa­na w Jele­niej Górze, mieć ukoń­czo­ny 60-ty rok życia, musi być nie­ak­tyw­na zawo­do­wo i wyra­zić goto­wość do uczest­ni­cze­nia w zaję­ciach Domu. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w spra­wie zasad i kwa­li­fi­ka­cji do oby­dwu Domów moż­na uzy­skać w sie­dzi­bie:
Dz.D.P.S Jele­nia Góra ul. Kiliń­skie­go 16, tel.75 75 255 71, e‑mail dzienny@mops.jelenia-gora.pl Dz.D. Senior+ Jele­nia Góra ul. Wiej­ska 29, tel. 75 62 990 99 MOPS Jele­nia Góra al. Jana Paw­ła II, tel.75 75 239 51, e‑mail dzdps@mops.jelenia-gora.pl
Dzien­ne Domy Pomo­cy Spo­łecz­nej czyn­ne są od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. od 8.00 do 16.00 i zapew­nia­ją pen­sjo­na­riu­szom nastę­pu­ją­ce usłu­gi: wyży­wie­nie (dwa posił­ki dzien­nie), pomoc w pod­sta­wo­wych czyn­no­ściach życio­wych i zała­twia­niu spraw oso­bi­stych, udział w tera­pii zaję­cio­wej, muzy­ko­te­ra­pii, akty­wi­zo­wa­niu i pod­no­sze­niu sprawności.

Pen­sjo­na­riu­sze mają do dys­po­zy­cji salę tera­pii zaję­cio­wej, pra­cow­nię kra­wiec­ką, salę tele­wi­zyj­ną, salę gier, czy­tel­nię z codzien­ną pra­są, salę reha­bi­li­ta­cyj­ną wypo­sa­żo­ną w sprzęt do ćwi­czeń oraz stołówkę.

Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji może­cie Pań­stwo rów­nież uzy­skać w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze, ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00 do 16:00, tele­fo­nicz­nie pod nume­rem tele­fo­nu 75 752 42 54 lub mailo­wo na biuro@kson.pl