Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cho­ro­ba Alzhe­ime­ra – epi­de­mio­lo­gia, czyn­ni­ki ryzy­ka, przy­czy­ny, obja­wy, lecze­nie. Inne cho­ro­by neurodegeneracyjne

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych od sierp­nia br. reali­zu­je pro­jekt pn. „Edu­ka­cyj­ny pro­gram dla opie­ku­nów i rodzin osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi typu otę­pien­ne­go, w szcze­gól­no­ści z cho­ro­bą Alzheimera”. 

Zapra­sza się na kolej­ne spo­tka­nie pn. „Cho­ro­ba Alzhe­ime­ra – epi­de­mio­lo­gia, czyn­ni­ki ryzy­ka, przy­czy­ny, obja­wy, lecze­nie. Inne cho­ro­by neu­ro­de­ge­ne­ra­cyj­ne.”
zapla­no­wa­ne na 14.09.2018, godz. 16:00, w sie­dzi­bie KSON.ulotka ch otepienne

Ser­decz­nie zapra­sza­my opie­ku­nów, rodzi­ny cho­rych z demen­cją oraz inne oso­by zain­te­re­so­wa­ne tą pro­ble­ma­ty­ką do uczest­nic­twa w spo­tka­niu o cha­rak­te­rze otwar­tym. Udział w spo­tka­niu jest bez­płat­ny. Zapew­nia­my prze­rwę kawo­wą.
Pro­si­my o wcze­śniej­sze potwier­dze­nie przy­by­cia pod nr tele­fo­nu: 533 734 343,
bądź pod adre­sem ema­il: info@kson.pl W razie pytań,
zapra­sza­my tak­że do kon­tak­tu od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10.00 do 16.00 pod nume­rem tele­fo­nu 75 75 242 54,
bez­płat­na info­li­nia 800 700 025, mailo­wo na biuro@kson.pl lub
oso­bi­ście w sie­dzi­bie KSON ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47 A w Jele­niej Górze. 

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków PFRON będą­cych w dys­po­zy­cji Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dolnośląskiego.