Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Gmin­ne Rady Senio­rów w Kotli­nie Jeleniogórskiej

spotkanie seniorów w Podgórzynie w dniu 3.07.2018x400Coraz licz­niej­szą gru­pę spo­łecz­ną – ponad 23% — pośród miesz­kań­ców nasze­go regio­nu sta­no­wią oso­by star­sze. Pro­gno­zy demogra­ficz­ne na kolej­ne dzie­się­cio­le­cia prze­wi­du­ją nawet do 40% osób 60+.

Wobec tych prze­mian przy­go­to­wa­ny rzą­do­wy pro­gram w doku­men­tach „Poli­ty­ka spo­łecz­na wobec osób star­szych 2030. Bez­pie­czeń­stwo. Uczest­nic­two. Soli­dar­ność” a tak­że Dostęp­ność Plus wska­zu­ją jed­no­znacz­nie na koniecz­ność włą­cze­nia się orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i współ­pra­cę z jed­nost­ka­mi admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej w celu reali­za­cji poli­ty­ki senioralnej.

Na tere­nie mia­sta Jele­nia Góra i powia­tu Jele­nio­gór­skie­go zamiesz­ku­je pra­wie 35 tysię­cy osób star­szych. Zróż­ni­co­wa­ny jest poziom ocze­ki­wań i potrzeb oraz dostę­pu do usług kul­tu­ral­nych, han­dlo­wych, ban­ko­wych, komu­ni­ka­cyj­nych, trans­por­to­wych, medycz­nych, opie­kuń­czych, a tak­że do imprez maso­wych, wyda­rzeń spor­to­wych dla miesz­kań­ców kar­ko­no­skich wsi, mia­ste­czek i miast. Powszech­nie zna­ny jest utrud­nio­ny dostęp tych spo­łecz­no­ści do usług spe­cja­li­stycz­nych gabi­ne­tów lekar­skich i reha­bi­li­ta­cyj­nych. Obec­ny stan rze­czy wyma­ga nie­wąt­pli­wie rady­kal­nej popra­wy doko­ny­wa­nej w każ­dej gmi­nie jak rów­nież wypra­co­wa­nia roz­wią­zań sys­te­mo­wych w ska­li regio­nal­nej przez mia­sto Jele­nia Góra i Powiat Jeleniogórski.

Rady Senio­rów powo­ła­no już w Szklar­skiej Porę­bie i w gmi­nach Pod­gó­rzyn oraz Mysła­ko­wi­ce w part­ner­skiej roli dorad­cy i repre­zen­tan­ta potrzeb i ocze­ki­wań osób star­szych wobec przed­sta­wi­cie­li wła­dzy samo­rzą­do­wej. W pozo­sta­łych mia­stach i gmi­nach gru­py ini­cja­tyw­ne senio­rów pro­wa­dzą pra­ce przy­go­to­waw­cze do powo­ła­nia Rady Senio­rów. Z ini­cja­ty­wy Gmin­nej Rady Senio­rów Pod­gó­rzyn w dniu 3 lip­ca br. w Cen­trum Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej w Pod­gó­rzy­nie odby­ło się spo­tka­nie wszyst­kich Rad Senio­rów Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go Regio­nu Kar­ko­no­szy oraz grup ini­cja­tyw­nych i przed­sta­wi­cie­li wła­dzy samo­rzą­do­wej. Celem spo­tka­nia było zapo­zna­nie śro­do­wisk senio­ral­nych z pro­ble­ma­ty­ką wyni­ka­ją­cą z uchwa­ły o dzia­ła­niach Rad Senio­rów i wska­za­nie dobrych wzo­rów w praktyce.

Przed­sta­wio­ny został pro­gram Ogól­no­pol­skie­go Poro­zu­mie­nia o Współ­pra­cy Rad Senio­rów, a tak­że infor­ma­cja o pro­jek­cie powo­ła­nia Dol­no­ślą­skiej Spo­łecz­nej Rady Senio­rów. Zapro­szo­na na spo­tka­nie z Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go Pani Ewa Mać­ków zapo­zna­ła uczest­ni­ków z uchwa­łą Zarzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go w spra­wie powo­ła­nia Dol­no­ślą­skiej Spo­łecz­nej Rady Senio­rów i udzie­li­ła odpo­wie­dzi na sze­reg pytań wątpliwości.

Dru­gą część spo­tka­nia wypeł­ni­ła pre­zen­ta­cja poszcze­gól­nych gmin w ich codzien­nym i oka­zjo­nal­nym dzia­ła­niu. Natu­ral­nym ogni­wem wszel­kich dzia­łań w śro­do­wi­sku wiej­skim są orga­ni­za­cje pro­se­nio­ral­ne, a mię­dzy inny­mi Koła Gospo­dyń Wiej­skich z ogrom­nym dorob­kiem, osią­gnię­cia­mi i doświad­cze­niem w bez­po­śred­niej pomo­cy senio­rom i oso­bom nie­peł­no­spraw­nym w swo­ich miej­sco­wo­ściach. O tych doświad­cze­niach z tem­pe­ra­men­tem opo­wia­da­ły przed­sta­wi­ciel­ki KGW z Mysła­ko­wic, Pod­gó­rzy­na, Jeżo­wa Sudec­kie­go. Poza tra­dy­cyj­ny­mi for­ma­mi bez­po­śred­niej pomo­cy sąsiedz­kiej poja­wia­ją się nowa­tor­skie pomy­sły takie jak „skrzyn­ki senio­rów” i akcje „poznaj swo­je­go nie­zna­ne­go sąsia­da”. Pomy­sło­wość i impe­ra­tyw dzia­ła­nia senio­rów jest imponujący.

Pod­czas oży­wio­nej dys­ku­sji poja­wił się wątek zasad­ni­czej róż­ni­cy w sytu­acji życio­wej senio­rów miesz­ka­ją­cych w mie­ście i miesz­ka­ją­cych na wsi. Pro­ble­my wie­lu osób star­szych w małych miej­sco­wo­ściach prze­kra­cza­ją moż­li­wo­ści roz­wią­zań lokal­nych i kom­pe­ten­cji na pozio­mie gmin­nym. W naj­trud­niej­szym poło­że­niu pozo­sta­ją senio­rzy nie­peł­no­spraw­ni i osa­mot­nie­ni, któ­rzy potrze­bu­ją tej pomo­cy już teraz. Wie­le wypo­wie­dzi pod­kre­śla­ło koniecz­ność budo­wa­nia regio­nal­nej stra­te­gii senio­ral­nej i sys­te­mo­wych roz­wią­zań pro­ble­mów życio­wych osób star­szych. Waż­ne jest, jak pod­kre­śla­li zebra­ni, aby na budo­wę stra­te­gii senio­ral­nej spoj­rzeć rów­nież z punk­tu widze­nia spe­cy­ficz­ne­go regio­nu Kar­ko­no­szy, a nie tyl­ko kon­kret­nej gmi­ny czy miej­sco­wo­ści. Pod­kre­śla­no tak­że, iż istot­nym ele­men­tem budo­wy takiej stra­te­gii jest roz­po­zna­nie potrzeb tego śro­do­wi­ska. Temu ma słu­żyć opra­co­wa­na przez Kar­ko­no­ską Aka­de­mię Aktyw­nych Senio­rów w Jele­niej Górze ankie­ta Senior 60+ w Kotli­nie Jele­nio­gór­skiej, na pod­sta­wie któ­rej te potrze­by zosta­ną zidentyfikowane.

Pod­czas spo­tka­nia poin­for­mo­wa­no zebra­nych o dzia­łal­no­ści Ogól­no­pol­skie­go Poro­zu­mie­nia o Współ­pra­cy Rad Senio­rów oraz uchwa­łach pod­ję­tych na tego­rocz­nym II Ogól­no­pol­skim Kon­gre­sie Rad Senio­rów w Olsz­ty­nie. Zapro­szo­no do współ­pra­cy Rady Senio­rów Mysła­ko­wi­ce i Szklar­ska Porę­ba. W regio­nie jele­nio­gór­skim oprócz trzech dzia­ła­ją­cych Rad Senio­rów pod­ję­to uchwa­ły o powo­ła­niu Rady Senio­rów w gmi­nie Jano­wi­ce Wiel­kie i w Kowa­rach. Mia­sto Jele­nia Góra w trak­cie pro­ce­do­wa­nia. Zgło­szo­ny wnio­sek o powo­ła­niu Rady Senio­rów Miast i Gmin Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go przy­ję­ty został do dal­szych uzgod­nień i pod­ję­cia prac. Następ­ne spo­tka­nie senio­rzy wyzna­czy­li sobie na 20 lip­ca br. o godz. 10.00 w Mysłakowicach.

Gmin­na Rada Senio­rów Podgórzyn