Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Muze­al­ny Pociąg Spe­cjal­ny w kie­run­ku POLANICY-ZDRÓJ

Sza­now­ni Państwo, 

kogo Muzeum kolejJest nam nie­zmier­nie miło poin­for­mo­wać, że już w 26 maja 2018 roku wyru­szy nasz Muze­al­ny Pociąg Spe­cjal­ny w kie­run­ku POLANICY-ZDRÓJ

Prze­jazd popro­wa­dzi loko­mo­ty­wa paro­wa TKt48-18 z zesta­wem zabyt­ko­wych wago­nów. Prze­jazd odbę­dzie się po jed­nej z naj­bar­dziej malow­ni­czych tras kole­jo­wych nie tyl­ko w Pol­sce, ale w Euro­pie — linii 286 Wał­brzych — Kłodz­ko. Linia Wał­brzych — Kłodz­ko powsta­ła w latach 1879–80 jako prze­dłu­że­nie Ślą­skiej Kolei Górskiej.

Linia prze­bie­ga­ła przez tere­ny obfi­tu­ją­ce w doli­ny i wzgó­rza, co wymu­sza­ło na budo­wie wie­lu wia­duk­tów, mostów i tune­li. Tak więc po dro­dze cze­ka nas prze­jazd 3 tune­la­mi — w tym jed­nym z naj­dłuż­szych tune­li kole­jo­wych w Pol­sce — pod Małym Wołowcem.

TRA­SA PRZE­JAZ­DU Jawo­rzy­na Ślą­ska — Wał­brzych Mia­sto — Wał­brzych Głów­ny — Głu­szy­ca — Nowa Ruda Przed­mie­ście — Nowa Ruda — Kłodz­ko Głów­ne — Kłodz­ko Mia­sto — Pola­ni­ca Zdrój — Kłodz­ko Mia­sto — Kłodz­ko Głów­ne — Nowa Ruda — Nowa Ruda Przed­mie­ście — Głu­szy­ca — Wał­brzych Głów­ny — Wał­brzych Mia­sto — Jawo­rzy­na Śląska

Szcze­gó­ły na stro­nie: http://muzeumtechniki.pl/muzealny-pociag-specjalny-26–05-2018-do-polanicy-zdr/

Zachę­ca­my Pań­stwa do odwie­dze­nia atrak­cji tury­stycz­nych dostęp­nych na tra­sie prze­jaz­du Nasze­go Pocią­gu: WAŁ­BRZYCH: MUZEUM POR­CE­LA­NY W WAŁ­BRZY­CHU Muzeum Por­ce­la­ny w Wał­brzy­chu zosta­ło zało­żo­ne w 1908 r., zaś od 1926 r. jego sie­dzi­bą jest poło­żo­ny w cen­trum mia­sta, kil­ka minut spa­ce­rem od Ryn­ku zabyt­ko­wy kla­sy­cy­stycz­ny pałac nale­żą­cy wcze­śniej do rodzi­ny Alber­tich, wał­brzy­skich kup­ców i prze­my­słow­ców. W 2015 roku po remon­cie swo­jej sie­dzi­by i nowej aran­ża­cji sal wysta­wien­ni­czych muzeum peł­nią­ce dotych­czas rolę muzeum regio­nal­ne­go zosta­ło prze­kształ­co­ne w Muzeum Por­ce­la­ny, sku­pia­jąc się na eks­po­no­wa­niu liczą­cej ponad 10.000 obiek­tów kolek­cji por­ce­la­ny ślą­skiej (w tym pocho­dzą­cej z fabryk wał­brzy­skich) oraz histo­rycz­nej por­ce­la­ny z manu­fak­tur i fabryk euro­pej­skich (m.in. Nie­miec, Austrii, Czech, Rosji, Danii, Fran­cji, Holan­dii i Anglii). Część pomiesz­czeń zosta­ła zaaran­żo­wa­na w sty­lu daw­nej miesz­czań­skiej rezy­den­cji z wyko­rzy­sta­niem wła­snych zbio­rów malar­stwa, mebli oraz rze­mio­sła arty­stycz­ne­go. W muzeum pre­zen­to­wa­na jest tak­że kolek­cja pol­skie­go malar­stwa współ­cze­sne­go (z dzie­ła­mi takich arty­stów, jak J. Duda-Gracz, F. Sta­ro­wiey­ski, Z. Bek­siń­ski, J. Nowo­siel­ski) oraz kolek­cja cera­mi­ki pol­skiej z lat 50. i 60. XX wie­ku. Orga­ni­zo­wa­ne są rów­nież wysta­wy czasowe.

STA­RA KOPAL­NIA CEN­TRUM NAUKI I SZTU­KI Cen­trum Nauki i Sztu­ki Sta­ra Kopal­nia w Wał­brzy­chu to naj­więk­sza atrak­cja tury­sty­ki poprze­my­sło­wej w Pol­sce, miesz­czą­ca się na tere­nie daw­nej Kopal­ni Węgla Kamien­ne­go „Julia („Tho­rez”). Zakoń­czo­na w 2014 roku rewi­ta­li­za­cja naj­więk­szej, wał­brzy­skiej kopal­ni zatrud­nia­ją­cej w szczy­cie swej dzia­łal­no­ści kil­ka tysię­cy pra­cow­ni­ków umoż­li­wi­ła powsta­nie wyjąt­ko­we­go obiek­tu na tury­stycz­nej mapie Pol­ski. Obec­nie to 4,5 hek­ta­ra zabyt­ko­wych obiek­tów poprze­my­sło­wych, wzbo­ga­co­nych o auten­tycz­ne wypo­sa­że­nie obej­mu­ją­ce zabez­pie­czo­ny i udo­stęp­nio­ny zwie­dza­ją­cym kopal­nia­ny park maszy­no­wy. Dzię­ki pra­cu­ją­cym w Sta­rej Kopal­ni prze­wod­ni­kom-gór­ni­kom, któ­rzy przed laty pra­co­wa­li w KWK „Julia”, każ­dy ze zwie­dza­ją­cych może nie tyl­ko obej­rzeć ogrom­ną ska­lę kopal­nia­nej infra­struk­tu­ry, ale tak­że ma moż­li­wość pozna­nia spe­cy­fi­ki nie­bez­piecz­nej i wyma­ga­ją­cej pra­cy górnika.

NOWA RUDA: TURY­STYCZ­NA TRA­SA POD­ZIEM­NA – NOWA RUDA Naj­więk­sza atrak­cja zie­mi nowo­rudz­kiej, czy­li Muzeum Gór­nic­twa i Pod­ziem­nej Tra­sy Tury­stycz­nej zapra­sza do zapo­zna­nia się z auten­tycz­ny­mi eks­po­na­ta­mi gór­ni­czy­mi. Ponad­to ist­nie­je moż­li­wość zwie­dze­nia praw­dzi­wej kopal­nia­nej sztol­ni, gdzie moż­na mię­dzy inny­mi zoba­czyć maszy­ny. Na sam koniec zwie­dza­nia cze­ka aktyw­na kolej­ka górnicza.

KŁODZ­KO: PARK MINIA­TUR MINIEU­RO­LAND W KŁODZ­KU Park Minia­tur Minieu­ro­land — miej­sce, w któ­rym każ­dy może poczuć się jak Guli­wer w kra­inie Lili­pu­tów i jed­no­cze­śnie jak Ali­cja w zacza­ro­wa­nym ogro­dzie. To jedy­ny w Pol­sce kom­pleks rekre­acyj­no-edu­ka­cyj­ny, łączą­cy park minia­tur z arbo­re­tum. Na powierzch­ni dwóch hek­ta­rów znaj­du­je się ponad 40 makiet, mister­nie odwzo­ro­wu­ją­cych budow­le z Pol­ski, Euro­py i świa­ta. Wszyst­kie minia­tu­ry powsta­ją w pra­cow­ni mode­lar­skiej, w któ­rej goście Minieu­ro­lan­du mogą na wła­sne oczy zoba­czyć jak wyglą­da pra­ca mode­la­rzy oraz poznać narzę­dzia i mate­ria­ły z jakich wyko­ny­wa­ne są minia­tu­ro­we budow­le. Minieu­ro­lan­du z całą pew­no­ścią nie może zabrak­nąć na tury­stycz­nej mapie rodzin­nych atrak­cji. Zwie­dza­nie jest uroz­ma­ico­ne róż­no­rod­ny­mi for­ma­mi aktyw­no­ści, roz­wi­ja­ją­cy­mi spryt i kre­atyw­ność. Doro­śli mogą wspól­nie za swo­imi pocie­cha­mi roz­wią­zy­wać zagad­ki, ukła­dać gigan­tycz­ne puz­zle i wal­czyć o tytuł „Zdo­byw­cy Minieu­ro­lan­du”. Na powierzch­ni 1200 m², znaj­du­je się nowo­cze­sny plac zabaw z mnó­stwem kolo­ro­wych i bez­piecz­nych w użyt­ko­wa­niu urzą­dzeń, takich jak zjeż­dżal­nia lino­wa tyrol­ka, huś­taw­ki bocia­nie gniaz­da, ścian­ka wspi­nacz­ko­wa oraz wie­le innych atrak­cji, speł­nia­ją­cych ocze­ki­wa­nia wszyst­kich malu­chów. Każ­dy zaką­tek Par­ku Minia­tur Minieu­ro­land inspi­ru­je, zachwy­ca i zaskakuje.

TWIER­DZA KŁODZ­KO W KŁODZ­KU Twier­dza zosta­ła ofi­cjal­nie uzna­na za zaby­tek i udo­stęp­nio­na tury­stom. Część for­ty­fi­ka­cji udo­stęp­nio­nej do zwie­dza­nia to zale­d­wie 10% obiek­tu. W towa­rzy­stwie prze­wod­ni­ka ubra­ne­go w histo­rycz­ny mun­dur tury­ści mają szan­sę zdo­być osta­tecz­ny punkt obro­ny twier­dzy czy­li don­jon. Z bastio­nów góru­ją­cych nad Kłodz­kiem podzi­wiać pano­ra­mę mia­sta oraz gór ota­cza­ją­cych Zie­mię Kłodz­ką będą­cą Tury­stycz­nym Hrab­stwem Sude­tów. Śmiał­ko­wie pod czuj­nym okiem pru­skie­go żoł­nie­rza będą mie­li oka­zję przejść bły­ska­wicz­ne prze­szko­le­nia arty­le­ryj­skie przy jed­naj z naszych armat. Naj­od­waż­niej­szych (i tych mniej odważ­nych rów­nież) zapra­sza­my do naszych pod­zie­mi zwa­nych popu­lar­nie labi­ryn­ta­mi. Tam cze­ka na Pań­stwa do przej­ścia ponad kilo­metr z kil­ku­ki­lo­me­tro­wej sie­ci pod­ziem­nych chod­ni­ków kontr­mi­ner­skich roz­cią­ga­ją­cych się pod sto­kiem bojo­wym Twier­dzy. Twier­dza to miej­sce owia­ne aurą tajem­ni­czo­ści, któ­re gro­ma­dzi wie­le histo­rycz­nych wyda­rzeń z minio­nych epok oraz róż­nych legend i opo­wie­ści. Prze­wod­ni­cy opro­wa­dza­ją­cy po Twier­dzy odkry­ją przed Pań­stwem jej sekre­ty i w cie­ka­wy spo­sób opo­wie­dzą o burz­li­wej histo­rii tej fortyfikacji.

POLA­NI­CA: PARK ZDRO­JO­WY Pola­ni­ca-Zdrój to nie­ty­po­wa urba­ni­stycz­nie miej­sco­wość. Nie ma tu kla­sycz­ne­go ryn­ku, a miej­sco­wość roz­bu­do­wa­ła się wokół Par­ku Zdro­jo­we­go — któ­ry jest cen­tral­nym punk­tem mia­sta. Park Zdro­jo­wy ma powierzch­nię oko­ło 13 hek­ta­rów i jest wpi­sa­ny do reje­stru zabyt­ków. Z cie­kaw­szych oka­zów flo­ry rosną tu roz­ło­ży­ste, pach­ną­ce w trak­cie kwit­nie­nia (od maja), rodo­den­dro­ny — czy­li róża­necz­ni­ki, ale tak­że magno­lie, a traw­ni­ki pokry­te są dywa­na­mi kwia­tów. Cie­ka­wym oka­zem jest rów­nież pocho­dzą­cy z kana­dy cypry­sik Law­so­na, któ­re­go obwód wyno­si 12 cen­ty­me­trów. W par­ku odnaj­dzie­my rów­nież wie­le drzew — pomni­ków przy­ro­dy. W par­ku znaj­du­ją się rów­nież Pijal­nia Wód Mine­ral­nych, Musz­la Kon­cer­to­wa, Teatr Zdro­jo­wy im. Ćwi­kliń­skiej, Zakład Przy­ro­do­lecz­ni­czy i Kolo­ro­wa Fontanna.

MUZE­AL­NY POCIĄG SPE­CJAL­NY 26.05.2018 DO POLA­NI­CY ZDRÓJ