Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie Zapy­ta­nie 02/05/2018

gazeta okładkix500Infor­mu­je­my, że jedy­ną ofer­tę zło­żył: Pocz­ta Pol­ska SA i z temu Wyko­naw­cy zosta­nie przed­sta­wio­na pro­po­zy­cja zawar­cia umo­wy na kol­por­taż Biuletynu. 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds