Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Waż­ne dla opie­ku­nów ON

Rzecznik Praw Oby stronaX400Rzecz­nik upo­mi­na się o świad­cze­nia dla wszyst­kich opie­ku­nów osób z niepełnosprawnością 

Opie­kun oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią, któ­ry nie ma wobec niej obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go, jest pozba­wio­ny pomo­cy ze stro­ny państwa. 

Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich Adam Bod­nar wystą­pił o usu­nię­cie takie­go ogra­ni­cze­nia do prze­wod­ni­czą­cej sej­mo­wej Komi­sji Poli­ty­ki Spo­łecz­nej i Rodzi­ny Beaty Mazu­rek. Komi­sja pra­cu­je nad pro­jek­tem nowe­li­za­cji usta­wy o świad­cze­niach rodzin­nych oraz innych ustaw.

Doty­czy ona m.in. wyko­na­nia wyro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 21 paź­dzier­ni­ka 2014 r., ujed­no­li­ce­nia świad­czeń należ­nych opie­ku­nom oraz roz­sze­rze­nia zakre­su osób upraw­nio­nych do świad­czeń opie­kuń­czych. Spra­wą zaj­mu­je się obec­nie pod­ko­mi­sja ds. osób z niepełnosprawnościami.

TK uznał w 2014 r., że zróż­ni­co­wa­nie pra­wa do świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go opie­ku­nów oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią ze wzglę­du na moment powsta­nia nie­peł­no­spraw­no­ści jest nie­zgod­ne z kon­sty­tu­cją. Mimo zale­ce­nia Try­bu­na­łu, iż wyrok wyma­ga nie­zwłocz­nych dzia­łań usta­wo­daw­czych, pra­wa dotych­czas nie zmie­nio­no. „Śro­do­wi­sko opie­ku­nów spra­wu­ją­cych pie­czę nad bli­ski­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi ocze­ku­je kom­plek­so­wych i pil­nych roz­wią­zań w obsza­rze świad­czeń opie­kuń­czych” — dodał Bod­nar. Z zado­wo­le­niem przy­jął pod­ję­cie prac legi­sla­cyj­nych. Pod­kre­ślił, że nadal otrzy­mu­je skar­gi od oby­wa­te­li, że mimo wyro­ku Try­bu­na­łu nie mogą oni uzy­skać należ­nych świadczeń.

W piśmie RPO zwró­cił rów­nież uwa­gę na kolej­ny pro­blem, zgło­szo­ny mu przez uczest­ni­ków spo­tkań regio­nal­nych. Cho­dzi o wyklu­cze­nie z gro­na upraw­nio­nych do ubie­ga­nia się o świad­cze­nie opie­kuń­cze osób, któ­re nie mają obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go wobec pod­opiecz­ne­go. Ogra­ni­cze­nie to powo­du­je, że nawet fak­tycz­ny opie­kun, na któ­rym nie cią­ży wzglę­dem oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny, jest pozba­wio­ny pomo­cy ze stro­ny pań­stwa — wska­zał RPO.

Jego zda­niem koniecz­ne jest umoż­li­wie­nie uzy­ska­nia świad­cze­nia oso­bie nawet nie­spo­krew­nio­nej i nie­ob­cią­żo­nej obo­wiąz­kiem ali­men­ta­cyj­nym, któ­rej opie­ka była­by naj­od­po­wied­niej­sza z pun­ku widze­nia praw oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią. „Nie do zaak­cep­to­wa­nia jest bowiem sytu­acja, gdy z powo­du bra­ku osób zobo­wią­za­nych do ali­men­ta­cji jedy­ną alter­na­ty­wą dla oso­by wyma­ga­ją­cej cało­do­bo­wej opie­ki był­by pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej” — napi­sał RPO.

za: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-upomina-sie-o-swiadczenia-dla-wszystkich-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnoscia

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds