Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sezon 2018 wycieczki

26 04 2018x400Dnia 19.04 ‑Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Dia­be­ty­ków Koło Miej­skie Jel.Góra wraz z Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza otwo­rzy­ło sezon tury­stycz­ny wyciecz­ką pie­szą na Per­łę Zacho­du, prze­ło­mem Bobru. 

Wyciecz­kę pro­wa­dził Wal­de­mar Wiśniew­ski wraz z Andrze­jem Wój­ci­kiem, w wyciecz­ce uczest­ni­czy­ło 15 człon­ków z obu organizacji.