Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE nr 01/02/2018

pullmanZama­wia­ją­cy: Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, 58–500 Jele­nia Góra, Osie­dle Robot­ni­cze 47a

Tryb udzie­le­nia zamó­wie­nia: Postę­po­wa­nie nie pod­le­ga prze­pi­som Pra­wa zamó­wień publicz­nych Usta­wy z dnia 29 stycz­nia 2004 r. tekst jed­no­li­ty: Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. Postę­po­wa­nie pro­wa­dzo­ne jest na zasa­dach okre­ślo­nych przez Zamawiającego.

OPIS PRZED­MIO­TU ZAMÓ­WIE­NIA
1. Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest prze­wóz Uczest­ni­ków na warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne w ramach pro­jek­tu „Pra­ca? Jestem na TAK! – akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON.

Tra­sa: War­sza­wa, par­king koło Pała­cu Kul­tu­ry, Jele­nia Góra — KSON, Zamek Klicz­ków — 59–724 Klicz­ków (oko­ło 40–48 osób) Ter­min reali­za­cji usłu­gi w okre­sie: 25 luty 2018r. (wyjazd ok. godz.05.00 Wa-wa, Jele­nia Góra ok. godz. 14:00, Klicz­ków ok godz. 16:00) – 28 luty 2018r (powrót – wyjazd z Klicz­ko­wa ok. godz.12.00).
2. Wyko­naw­ca zobo­wią­za­ny będzie do:
a) zapew­nie­nia trans­por­tu Uczest­ni­kom pojaz­da­mi speł­nia­ją­cy­mi wymo­gi prze­wo­że­nia osób, w tym trans­por­tu osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą
b) zapew­nie­nia ubez­pie­cze­nia pojaz­du, któ­ry będzie prze­wo­zić Uczest­ni­ków,
c) zapew­nie­nia Uczest­ni­kom prze­wi­dzia­nych pra­wem warun­ków bez­pie­czeń­stwa, higie­ny wygo­dy oraz nale­ży­tej obsłu­gi,
d) w przy­pad­ku awa­rii pojaz­du prze­wo­żą­ce­go Uczest­ni­ków pro­jek­tu lub innej nie­prze­wi­dzia­nej sytu­acji unie­moż­li­wia­ją­cej wyko­na­nie prze­wo­zu, Wyko­naw­ca ma obo­wią­zek bez­zwłocz­nie zapew­nić na wła­sny koszt trans­port zastęp­czy. W przy­pad­ku nie­za­pew­nie­nia zastęp­cze­go trans­por­tu, o któ­rym mowa wyżej Zama­wia­ją­cy zapew­ni trans­port na koszt Wyko­naw­cy.
e) Wyko­naw­ca będzie dbał o zewnętrz­ną i wewnętrz­ną czy­stość środ­ków trans­por­tu oraz zapew­ni peł­ną spraw­ność tech­nicz­ną środ­ków trans­por­tu prze­zna­czo­nych do prze­wo­że­nia Uczest­ni­ków
f) w trak­cie poby­tu zapew­ni uczest­ni­kom (bez­płat­nie) jed­ną dłuż­szą (do 100 km) lub dwie krót­sze (do 100 km razem) wyciecz­ki w regio­nie.
3. O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą ubie­gać się Wyko­naw­cy, któ­rzy:
a) posia­da­ją upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści w zakre­sie prze­wo­zu dro­go­we­go osób oraz innych czyn­no­ści obję­tych przed­mio­tem zamó­wie­nia,
b) posia­da­ją nie­zbęd­ną wie­dzę i doświad­cze­nie oraz dys­po­nu­ją poten­cja­łem tech­nicz­nym i oso­ba­mi zdol­ny­mi do wyko­na­nia zamó­wie­nia,
c) znaj­du­ją się w sytu­acji eko­no­micz­nej i finan­so­wej zapew­nia­ją­cej wyko­na­nie zamó­wie­nia.
d) Wyko­naw­ca zobo­wią­zu­je się do wyko­na­nia zamó­wie­nia zgod­nie z wszel­ki­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w momen­cie wyko­ny­wa­nia usług prze­pi­sa­mi pra­wa, doty­czą­cy­mi przed­mio­tu zamówienia.

II.KRYTERIUM WYBO­RU NAJ­KO­RZYST­NIEJ­SZEJ OFER­TY:
1.Zamawiający przy wybo­rze ofer­ty kie­ro­wać się będzie nastę­pu­ją­cy­mi kry­te­ria­mi: cena 100 %.
2.W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia budże­tu pro­jek­tu zastrze­ga­my moż­li­wość nego­cja­cji ceny. Jeśli wybra­ny Wyko­naw­ca nie doko­na zmia­ny ceny, nego­cja­cje roz­pocz­ną się z kolej­nym Wyko­naw­cą, któ­ry uzy­skał naj­wyż­szą licz­bę punktów.

III.MIEJSCE, FOR­MA ORAZ TER­MIN SKŁA­DA­NIA ORAZ ROZ­TRZY­GNIĘ­CIA OFERT
1.Ofertę – skan ory­gi­na­łu, zgod­nie z for­mu­la­rzem ofer­to­wym (załącz­nik 1) i wyciąg z KRS lub innej wła­ści­wej ewi­den­cji — nale­ży: wysłać za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres mailo­wy: koordynator@kson.pl
2.Termin skła­da­nia ofer­ty do 16.02.2018 do godzi­ny 16:00
3.Oferta ceno­wa musi być poda­na w zło­tych pol­skich jako cena net­to i cena brut­to z nali­czo­nym podat­kiem VAT.
4.Termin wybo­ru Wyko­naw­cy nastą­pi do dnia 19.02.2018.

IV. FOR­MA PŁAT­NO­ŚCI Należ­ność wyni­ka­ją­cą z fak­tu­ry Zama­wia­ją­cy zobo­wią­za­ny jest prze­lać na kon­to ban­ko­we Wyko­naw­cy w ter­mi­nie 7 dni robo­czych od daty dostar­cze­nia popraw­nie wysta­wio­nej faktury

V. OSO­BA DO KON­TAK­TU z wyko­naw­ca­mi ze stro­ny Zama­wia­ją­ce­go: Moni­ka Żak, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu: koordynator@kson.pl, wszel­kich dodat­ko­wych infor­ma­cji udzie­la­my wyłącz­nie dro­ga mailową.

VI. UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘ­PO­WA­NIA, ZMIA­NY W TRE­ŚCI ZAPY­TA­NIA
1.Zamawiający zastrze­ga sobie pra­wo unie­waż­nie­nia zamó­wie­nia w cało­ści lub czę­ści bez poda­nia jakich­kol­wiek przy­czyn.
2.Zamawiający w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach może doko­nać zmia­ny tre­ści zapy­ta­nia ofer­to­we­go. W przy­pad­ku wpro­wa­dze­nia takiej zmia­ny infor­ma­cja zosta­nie nie­zwłocz­nie zamiesz­czo­na na stro­nie inter­ne­to­wej Pro­jek­tu oraz prze­ka­za­na wszyst­kim wyko­naw­com, któ­rym prze­ka­za­no zapy­ta­nie ofer­to­we i będzie dla nich wiążąca.