Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pułap­ka ren­to­wa i co dalej…

wothdogPFRON logo1x400Pułap­ka ren­to­wa w dzia­ła­niu – czy­li dla­cze­go ren­ci­sta jest kara­ny za wykro­cze­nie zakła­du pracy? 

Rena­ta jest oso­bą upo­śle­dzo­ną umy­sło­wo. Otrzy­mu­je z tego powo­du ren­tę socjal­ną w wyso­ko­ści 830 zło­tych. Zachę­co­na ofer­tą pod­ję­cia pra­cy zatrud­ni­ła się w zakła­dzie pro­du­ku­ją­cym bomb­ki cho­in­ko­we. Fir­ma pro­wa­dzi dzia­łal­ność sezo­no­wą, co cza­sem wywo­łu­je per­tur­ba­cje w płyn­no­ści finan­so­wej. Rena­ta prze­ko­na­ła się o tym bole­śnie kie­dy pew­ne­go pięk­ne­go dnia otrzy­ma­ła z ZUS‑u pismo wzy­wa­ją­ce ją do zwro­tu otrzy­ma­nej ren­ty socjal­nej za mie­siąc czer­wiec. Zdu­mio­na i zde­ner­wo­wa­na popro­si­ła mamę o wyja­śnie­nie tej sprawy.

Jakież było zdu­mie­nie mamy Rena­ty gdy urzęd­nicz­ka w ZUSie wyja­śni­ła jej, że ponie­waż pra­co­daw­ca w mie­sią­cu czerw­cu prze­lał na kon­to Reni wyna­gro­dze­nie bie­żą­ce (1500 zło­tych) oraz wyna­gro­dze­nie zale­głe za mie­siąc maj (1500 zło­tych) co w sumie dało przy­chód w wyso­ko­ści 3000 zło­tych prze­kra­cza­ją­cy dopusz­czo­ny pra­wem limit. Prze­pi­sy bowiem sta­no­wią, że ren­ta socjal­na nie nale­ży się, jeże­li przy­chód ren­ci­sty w danym mie­sią­cu prze­kro­czy 2900 zło­tych. Na nic zda­ły się wyja­śnie­nia rodzi­ca, że jest to zale­głe wyna­gro­dze­nie za mie­siąc maj i że to idio­tycz­ne by za wykro­cze­nie pra­co­daw­cy tak bole­śnie karać oso­bę nie­peł­no­spraw­ną. Wyja­śnie­nie urzęd­ni­ka ZUS brzmia­ło: takie są prze­pi­sy, a jeże­li Rena­ta chce może wystą­pić o zmia­nę decy­zji ZUS do Rejo­no­we­go Sądu Pra­cy i Ubez­pie­czeń Społecznych.

Opi­sa­ny przy­pa­dek to kla­sycz­ny przy­kład pułap­ki ren­to­wej w dzia­ła­niu. Wyni­ka­ją­cej ewi­dent­nie z wady prze­pi­sów nie­uzna­ją­cej roz­róż­nie­nia na przy­cho­dy memo­ria­ło­we i kaso­we co w kon­se­kwen­cji ude­rza finan­so­wo w Bogu ducha win­ną oso­bę niepełnosprawną.

Nie ma żad­ne­go wytłu­ma­cze­nia dla uka­ra­nia w tak dotkli­wy spo­sób pra­cu­ją­ce­go ren­ci­sty za per­tur­ba­cje z płyn­no­ścią płat­ni­czą swo­je­go zakła­du pra­cy. Co wię­cej prze­pis w obec­nym brzmie­niu nie ofe­ru­je dobre­go wyj­ścia z tej pułap­ki. Trud­no bowiem uznać dro­gę sądo­wą za dobre rozwiązanie.

Moż­na oczy­wi­ście wypła­cić zale­głe wyna­gro­dze­nie z datą wstecz­ną do ręki. Ale czy takie dzia­ła­nie jest zgod­ne z pra­wem. Ponad­to usta­wo­daw­ca zobo­wią­zał pra­co­daw­cę do wypła­ca­nia wyna­gro­dzeń osób nie­peł­no­spraw­nych na kon­ta bankowe.

Nie umie­my powie­dzieć w chwi­li obec­nej w jaki spo­sób ten rodzaj pułap­ki ren­to­wej przy­czy­nia się do nie­chę­ci ren­ci­stów do podej­mo­wa­nia pra­cy. Ale nie może­my tego wykluczyć.

W tej sytu­acji potrzeb­na jest pil­na nowe­li­za­cji sto­sow­nych prze­pi­sów, któ­ra umoż­li­wi zali­cze­nie wypła­ty zale­głych wyna­gro­dzeń na poczet przy­cho­du mie­sią­ca, któ­re­go to wyna­gro­dze­nie doty­czy lub przej­ście na sys­tem wyli­cza­nia dozwo­lo­nej gra­ni­cy przy­cho­dów na bazie śred­nio­mie­sięcz­nych przy­cho­dów co z kolei nie wyda­je się zbyt szczę­śli­we bo trud­niej będzie usta­lić któ­re­go mie­sią­ca prze­kro­cze­nie przy­cho­dów dotyczy.

Tak czy ina­czej wyda­je się, że ten krzyw­dzą­cy dla oso­by nie­peł­no­spraw­nej prze­pis winien zostać jak naj­szyb­ciej zmie­nio­ny w taki spo­sób, aby tra­dy­cyj­ne porze­ka­dło „Kowal zawi­nił a cyga­na powie­si­li” nie mogło być sto­so­wa­ne w maje­sta­cie obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa, co jak widać po opi­sa­nym przy­pad­ku jest obec­nie sytu­acją bar­dzo realną.

Maria Lewan­dow­ska

przy­to­czo­ne za: 

http://www.watchdogpfron.pl/pulapka-rentowa-w-dzialaniu-czyli-dlaczego-rencista-jest-karany-za-wykroczenie-zakladu-pracy/