Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

INFOR­MA­CJA O ROZ­STRZY­GNIĘ­CIU ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 02/05/2017

pullmanINFOR­MU­JE­MY ŻE NAJ­KO­RZYST­NIEJ­SZĄ OFER­TĘ ZŁO­ŻYŁ: BTU “JUVEN­TUR WAŁ­BRZYCH” Sp. z o.o.

i z tym Wyko­naw­cą zosta­nie zawar­ta umo­wa na wyko­na­nie prze­wo­zu Uczest­ni­ków na warsz­ta­ty edu­ka­cyj­no-moty­wu­ją­ce w ramach pro­jek­tu „Pra­ca? Jestem na TAK! – akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON.