Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DOTY­CZY ROZ­STRZY­GNIĘ­CIA ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 01/06/2017

Infor­mu­je­my że:

1. naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył: Albion Doro­ta Oci­piń­ska, Szczyt­no i z tym Ofe­ren­tem zosta­nie zawar­ta umo­wa na prze­pro­wa­dze­nie szko­leń w woje­wódz­twie mazowieckim.

2. ter­min skła­da­nia na prze­pro­wa­dze­nie szko­leń w woje­wódz­twie ślą­skim (Cie­szyn) prze­dłu­ża się do 26 czerw­ca do godzi­ny 12.00.