Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

VIII Piel­grzym­ka i pik­nik inte­gra­cyj­ny osób z niepełnosprawnością

PielgrzymkaON17 plakatx600Sza­now­ni Pań­stwo! Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że VIII PIEL­GRZYM­KA I PIK­NIK INTE­GRA­CYJ­NY OSÓB Z NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NO­ŚCIĄ odbę­dzie się 26 SIERP­NIA 2017 roku w Opac­twie Cyster­skim w HENRYKOWIE.

 

Jak w latach ubie­głych zapra­sza­my w ostat­nią sobo­tę sierp­nia, celem nasze­go spo­tka­nia będzie MODLI­TWA oraz wspól­ne BIE­SIA­DO­WA­NIE. Mogą pań­stwo się przy­czy­nić, do dobrej atmos­fe­ry swo­imi talen­ta­mi oraz tym, czym każ­de­go dnia zaj­mu­je­cie się na zaję­ciach, warsz­ta­tach. Zapre­zen­tuj­cie swo­je możliwości!

Na Pań­stwa będzie cze­kać gru­pa ponad 100 WOLON­TA­RIU­SZY Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży, któ­rzy zaopie­ku­ją się każ­dą gru­pą i każ­dym piel­grzy­mem jako “_ANIOŁ STRÓŻ_”.

Prze­sy­ła­my w załącz­ni­ku wszyst­kie przy­dat­ne infor­ma­cję któ­re moż­na wydru­ko­wać, udo­stęp­nić na swo­jej stro­nie, roze­słać innym orga­ni­za­cją, któ­re o Nas i Naszym spo­tka­niu nie wie­dzą.
Zgło­sze­nia moż­na prze­słać dro­gą
1. POCZ­TO­WĄ : PIEL­GRZYM­KA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży ARCHI­DIE­CE­ZJI WRO­CŁAW­SKIEJ UL. KATE­DRAL­NA 4/10 50–328 WRO­CŁAW
2. POCZ­TĄ ELEK­TRO­NICZ­NĄ : ksm@archidiecezja.wroc.pl
3. poprzez FOR­MU­LARZ INTER­NE­TO­WY: https://1drv.ms/xs/s!AqHtZqOQtaWgaO3WZDQwvxKJIOA
UWA­GA! Po prze­sła­niu zgło­sze­nia, pro­si­my ocze­ki­wać wia­do­mo­ści zwrot­nej z infor­ma­cją potwier­dza­ją­cą zapi­sa­nie na Spo­tka­nie Inte­gra­cyj­ne.
W imie­niu orga­ni­za­to­rów z darem modli­twy
Michał Brze­zic­ki
Dyrek­tor Piel­grzym­ki
tel. 604 323 462