Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie ofer­to­we 01/05/2017

praca plakat zaproszenie 400x300ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE NR 1/05/2017 doty­czą­ce przy­go­to­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia szko­leń w ramach pro­jek­tu „Pra­ca? Jestem na TAK! akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach 24 kon­kur­su ofert, zgod­nie z umo­wą nr ZZO/000123/01/D Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (zwa­ny dalej: Zama­wia­ją­cym) 58–500 Jele­nia Góra os. Robot­ni­cze 47a, zwra­ca się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty cenowej. 

1. OKRE­ŚLE­NIE TRY­BU ZAMÓ­WIE­NIA:
Niniej­sze postę­po­wa­nie pro­wa­dzo­ne jest zgod­nie z zasa­dą kon­ku­ren­cyj­no­ści okre­ślo­ną w Wytycz­nych w zakre­sie kwa­li­fi­ko­wal­no­ści kosz­tów w ramach art. 36 usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych ( zał. Nr 8 do Zasad wspie­ra­nia reali­za­cji zadań)

2. OPIS PRZED­MIO­TU ZAMÓ­WIE­NIA
1. Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia/-ń a) obsłu­ga recep­cji z pod­sta­wa­mi hote­lar­stwa – 120 godzin * b) dorad­ca finan­so­wo-ubez­pie­cze­nio­wy – 180 godzin* c) obsłu­ga dofi­nan­so­wań PFRON – SODiR – 24 godzi­ny* d) pod­sta­wy e‑marketingu – 72 godzi­ny* e) kurs języ­ka angiel­skie­go od pod­staw z ukie­run­ko­wa­niem na bran­żę hote­lar­sko-tury­stycz­ną – 180 godzin* *gdzie 1 godzi­na szko­le­nio­wa ozna­cza: 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy

2. Szkolenie/a musi/zą speł­niać nastę­pu­ją­ce wyma­ga­nia:
1) szkolenie/a odby­wać się będzie/ą w sie­dzi­bie Zama­wia­ją­ce­go w Jele­niej Górze, oraz w Biu­rze pro­jek­tu w War­sza­wie (2 odręb­ne gru­py)
2) szkolenie/a odby­wać się będzie/ą w okre­sie od czerw­ca do wrze­śnia 2017 (szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram do uzgod­nie­nia mię­dzy stro­na­mi)
3) w szko­le­niu w każ­dej z grup będzie uczest­ni­czy­ło od 3 do 10 osób
4) szko­le­nia orga­ni­zo­wa­ne będą w nastę­pu­ją­cym try­bie: dni robo­cze i/lub w week­en­dy.
5) szko­le­nia – a, b — muszą zakoń­czyć się egza­mi­nem i wyda­niem cer­ty­fi­ka­tu oraz zaświad­cze­niem na dru­ku MEN, szko­le­nia c,d,e – egza­mi­nem i wyda­niem certyfikatu

3. Uczest­ni­ka­mi/-czka­mi szko­leń będą oso­by z roż­ny­mi rodza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści z wyłą­cze­niem głę­bo­kie­go upo­śle­dze­nia inte­lek­tu­al­ne­go — dopusz­cza się moż­li­wość udzia­łu osób z lek­kim stop­niem upo­śle­dze­nia umysłowego. 

cd w załącznikach

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds