Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nie­sa­mo­wi­te wypra­wy Muze­al­ne­go Pocią­gu po szla­kach Dol­ne­go Śla­ska i Wielkopolski

kogo Muzeum kolejJak co roku na prze­ło­mie kwiet­nia i maja zapra­sza­my ser­decz­nie do udzia­łu w prze­jeź­dzie Muze­al­ne­go Pocią­gu Spe­cjal­ne­go PIAST ŚLĄSKI.

Pociąg z Jawo­rzy­ny – przez Wro­cław, Rawicz i Lesz­no – wyru­szy na XXIV Para­dę Paro­wo­zów w Wolsz­ty­nie, naj­więk­sze i naj­star­sze spo­tka­nie loko­mo­tyw paro­wych w tej czę­ści Europy.

Tego­rocz­na Para­da Paro­wo­zów odbę­dzie się 29 kwiet­nia 2017 r. Pociąg PIAST ŚLĄ­SKI reali­zo­wa­ny będzie przez nasz zabyt­ko­wy skład – loko­mo­ty­wę paro­wą TKt48-18 z 1951 r. oraz 3 wago­ny oso­bo­we; dwa Ci28 z 1928 r. kla­sy 3 oraz Bi29 z 1930 r. kla­sy 2.

POCIĄG PIAST ŚLĄ­SKI OBJĘ­TY JEST CAŁ­KO­WI­TĄ REZER­WA­CJĄ MIEJSC.

REZER­WA­CJE PRO­WA­DZO­NE SĄ WYŁĄCZ­NIE ZA POŚRED­NIC­TWEM ADRE­SU E‑MAIL: rezerwacje@muzeatechniki.pl http://muzeumtechniki.pl/muzealny-pociag-specjalny-piast-slaski-29–04-2017/

A zaraz po powro­cie z Wiel­ko­pol­ski w ponie­dzia­łek 1 maja nasz skład wybie­rze się w Kar­ko­no­sze do Szklar­skiej Porę­by. Ta nie­zwy­kła linia kole­jo­wa (311) łączą­ca Jele­nią Górę z gra­ni­cą pań­stwa wybu­do­wa­na na począt­ku ubie­głe­go wie­ku jest jed­ną z naj­cie­kaw­szych w Pol­sce. Z okien pocią­gu podzi­wiać będzie moż­na pięk­ne kra­jo­bra­zy i szczy­ty gór ota­cza­ją­cych Szklar­ską Porę­bę. Tajem­ni­cze zako­la, fau­na i flo­ra Gór Izer­skich nie­mal na wycią­gnie­cie ręki spra­wia, że sama podróż żela­zną Kole­ją Izer­ską jest atrakcją.

Z Jawo­rzy­ny Ślą­skiej przez Świe­bo­dzi­ce, Wał­brzych, Jele­nią Górę do Szklar­skiej Porę­by wyru­szy Muze­al­ny Pociąg Spe­cjal­ny Liczyrzepa.

Szcze­gó­ły doty­czą­ce wyjaz­du znaj­du­ją się na stro­nie: http://muzeumtechniki.pl/muzealny-pociag-specjalny-liczyrzepa‑1–05-2017/