Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Uwa­ga kleszcze!!!

kleszczeWraz z obec­ny­mi zmia­na­mi pogo­do­wy­mi poja­wia się, co raz wię­cej dodat­nich wyni­ków badań w kie­run­ku czyn­ni­ków zakaź­nych wywo­łu­ją­cych cho­ro­by odklesz­czo­we, takie jak: 

1. Bor­re­lia burg­dor­fe­ri
2. Wirus odklesz­czo­we­go zapa­le­nia mózgu
3. Babe­sia spp.
4. Ana­pla­sma spp./Ehrlichia spp.

Jed­ną z cho­rób jest bar­dzo groź­na borelioza.

Cho­ro­ba wywo­ły­wa­na przez bak­te­rię z rodza­ju Bor­re­lia spp. U czę­ści zaka­żo­nych pierw­szym obja­wem cho­ro­by jest poja­wie­nie się na skó­rze, wokół miej­sca ugry­zie­nia przez klesz­cza, nie­bo­le­sne­go, czer­wo­ne­go i powięk­sza­ją­ce­go się znacz­nie tzw. rumie­nia wędru­ją­ce­go. Bore­lio­zę leczy się za pomo­cą anty­bio­ty­ków, nie ma moż­li­wo­ści zapo­bie­ga­nia cho­ro­bie poprzez szcze­pie­nia ochronne.

W przy­pad­ku uką­sze­nia lub zaob­ser­wo­wa­nia obja­wów opi­sa­nych wyżej nie wol­no tego baga­te­li­zo­wać. Nale­ży nie­zwłocz­nie skon­tak­to­wać się z leka­rzem. Są tak­że labo­ra­to­ria, któ­re bada­ją czy kleszcz jest nosicielem.

Znaj­dzie­cie je Pań­stwo na stro­nach inter­ne­to­wych wpi­su­jąc Laboratorium-Borelioza.