Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nie­peł­no­spraw­ność w pra­cach Unii Europejskiej

14165 itokOuNZm8rp 1Ogól­ne infor­ma­cje na temat stra­te­gii Unii Euro­pej­skiej wobec osób niepełnosprawnych. 

Nie­peł­no­spraw­ność jest pro­ble­mem glo­bal­nym prze­kła­da­ją­cym się na sytu­ację eko­no­micz­ną kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej. Bada­nia aktyw­no­ści eko­no­micz­nej pro­wa­dzo­ne w 2002 wska­zu­ją, że jed­na na sześć osób w Unii Euro­pej­skiej jest niepełnosprawna*. 

Za reali­za­cję poli­ty­ki wobec osób nie­peł­no­spraw­nych odpo­wia­da­ją pań­stwa powią­za­ne z Unią Euro­pej­ską. Każ­de z państw człon­kow­skich ina­czej defi­niu­je poję­cie “nie­peł­no­spraw­no­ści” i ma wła­sny sys­tem jej orze­ka­nia, co wyja­śnia fakt , że w jed­nym z państw człon­kow­skich oso­by uzna­wa­ne za nie­peł­no­spraw­ne w innym kra­ju nie otrzy­ma­ją tego statusu.

Celem stra­te­gii jest popra­wa moż­li­wo­ści osób nie­peł­no­spraw­nych tak , by mogły korzy­stać ze swo­ich praw i uczest­ni­czyć w życiu spo­łecz­nym m.in. poprzez podej­mo­wa­nie przez Unię Euro­pej­ską dzia­łań zmie­rza­ją­cych do:
- wyrów­ny­wa­nia nie­rów­no­ści doty­czą­cych nie­peł­no­spraw­no­ści w kra­jach człon­kow­skich,
- upo­wszech­nia­nia ini­cja­tyw podej­mo­wa­nych przez Komi­sję Euro­pej­ską doty­czą­cych nie­peł­no­spraw­nych,
- współ­pra­cę z kra­ja­mi człon­kow­ski­mi, wymia­nę infor­ma­cji, danych sta­ty­stycz­nych i upo­wszech­nia­nie dobrych prak­tyk,
- akcen­to­wa­nie praw i potrzeb osób niepełnosprawnych .

Obsza­ry dzia­ła­nia:
1. Dostęp­ność — oso­by nie­peł­no­spraw­ne mają dostęp, na rów­nych pra­wach z inny­mi do śro­do­wi­ska fizycz­ne­go, trans­por­tu , tech­no­lo­gii i sys­te­mów infor­ma­tycz­no- komu­ni­ka­cyj­nych oraz pozo­sta­łych obiek­tów i usług.
2. Uczest­nic­two – peł­ny udział osób nie­peł­no­spraw­nych w życiu i umoż­li­wia­nie czer­pa­nia korzy­ści pły­ną­cych z przy­na­leż­no­ści do Unii Euro­pej­skiej.
3. Rów­ność – wyeli­mi­no­wa­nie dys­kry­mi­na­cji ze wzglę­du na nie­peł­no­spraw­ność.
4. Zatrud­nie­nie – umoż­li­wie­nie znacz­nie więk­szej licz­bie osób nie­peł­no­spraw­nych zara­bia­niu na życie.
5. Kształ­ce­nie i szko­le­nie – upo­wszech­nie­nie dla wszyst­kich kształ­ce­nia i ucze­nia się przez całe życie.
6. Ochro­na socjal­na – dzia­ła­nie na rzecz god­nych warun­ków życia osób nie­peł­no­spraw­nych.
7. Zdro­wie — zwięk­sze­nie rów­ne­go dostę­pu osób nie­peł­no­spraw­nych do świad­czeń zdro­wot­nych.
8. Dzia­ła­nia zewnętrz­ne – pro­mo­wa­nie praw osób nie­peł­no­spraw­nych w ranach dzia­łań zewnętrz­nych Unii Europejskiej.

Ponad­to, pań­stwa człon­kow­skie powin­ny bez­zwłocz­nie wdro­żyć euro­pej­ską kar­tę oso­by nie­peł­no­spraw­nej, któ­ra uła­twi oso­bom nie­peł­no­spraw­nym podró­żo­wa­nie i prze­no­sze­nie się z jed­ne­go pań­stwa człon­kow­skie­go do dru­gie­go. Swo­bo­da prze­miesz­cza­nia się, sta­no­wi pod­sta­wo­we pra­wo oby­wa­te­li UE i ma klu­czo­we zna­cze­nie dla spój­no­ści spo­łecz­nej i gospodarczej.

Opra­co­wa­no na pod­sta­wie Euro­pej­skiej stra­te­gii w spra­wie nie­peł­no­spraw­no­ści 2010 – 2020.
*Moduł ad hoc bada­nia aktyw­no­ści eko­no­micz­nej lud­no­ści UE w zakre­sie zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych (EU Labo­ur For­ce Survey ad hoc modu­le on employ­ment of disa­bled people — LFS AHM), 2002.

W Karko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych funk­cjo­nu­je spo­łecz­ne biu­ro Euro Poseł Lidii Gerin­ger de Oeden­berg. Moż­na tutaj uzy­skać infor­ma­cje doty­czą­ce wszel­kich spraw zwią­za­nych z wypeł­nia­niem przez Panią Poseł swe­go man­da­tu w Par­la­men­cie Euro­pej­skim. Biu­ro współ­pra­cu­je na bie­żą­co z biu­rem Pani Poseł Lidii Gerin­ger de Oeden­berg we Wro­cła­wiu. Moż­na rów­nież do nas dzwo­nić pod nume­rem tele­fo­nu 75 75 242 54 lub pisać na biuro@kson.pl

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych