Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ks. Kubek w KSON-ie

KubekW śro­dę 22 mar­ca bie­żą­ce­go roku w świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze — w cyklu SPO­TKAŃ Z CIE­KA­WY­MI LUDŹ­MI – przy wypeł­nio­nej sali gości­li­śmy Ks. Maria­na Matu­łę, czy­li popu­lar­ne­go w naszym regio­nie Księ­dza Kub­ka – infor­mu­je Pani Hali­na Gajew­ska – Sekre­tarz Kar­ko­no­skiej Aka­de­mii Aktyw­nych Seniorów.

 

Mówił On o swo­jej dusz­pa­ster­skiej dro­dze i o pasji, jaką jest pomoc dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. Mówił też o swo­jej dzia­łal­no­ści dzien­ni­kar­skiej i lite­rac­kiej. W kubek1„Nowi­nach Jele­nio­gór­skich” może­my czy­tać Jego felie­to­ny — nie­zwy­kle traf­ne spo­strze­że­nia i obser­wa­cje — w sta­łej rubry­ce „Okiem Kub­ka’. Ksiądz wydał kil­ka tomi­ków wier­szy mówią­cych o filo­zo­fii życia w aspek­cie miło­ści bliź­nie­go. Żywa reak­cja uczest­ni­ków spo­tka­nia – Senio­rów z KAAS‑u i Jele­nio­gór­skich Dia­be­ty­ków – kubek4spro­wa­dza­ła się nie tyl­ko do pytań o dro­gę życio­wą Księ­dza Kub­ka ale też do reflek­sji. Jed­na z nich doty­czy­ła prze­ja­wów nie­zro­zu­mia­łej agre­sji nie tyl­ko wśród elit poli­tycz­nych ale i wśród zwy­kłych ludzi. Rze­czy­wi­ście nie­zro­zu­mia­ła dla prze­cięt­ne­go czło­wie­ka jest ska­la zawi­ści i hej­tu. „Cze­mu ludziom tak poła­ma­ły się ser­ca?” – zasta­na­wiał się Gość spotkania.

I to pyta­nie pozo­sta­je bez odpowiedzi.

Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Kar­ko­no­ską Aka­de­mię Aktyw­nych Senio­rów wspól­nie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Dia­be­ty­ków upły­nę­ło w przy­ja­znej i reflek­syj­nej atmos­fe­rze. Na zakoń­cze­nie Ksiądz Kubek pod­pi­sy­wał swo­je tomi­ki poetyc­kie wraz z dedykacją.kubek5

Następ­ne spo­tka­nie z Cie­ka­wym Czło­wie­kiem już w maju br