Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pra­ca? Jestem na TAK! — II edy­cja trwa nabór na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go i śląskiego

praca jestem na takOgło­sze­nie o nabo­rze Uczest­ni­ków pro­jek­tu „Pra­ca? Jestem na TAK!: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON. 

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniu 17 mar­ca 2017r. roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję do pro­jek­tu osób zamiesz­ka­łych na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go i śląskiego. 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie oraz zło­że­nie nastę­pu­ją­cych wypeł­nio­nych i pod­pi­sa­nych dokumentów:

- for­mu­la­rza rekru­ta­cyj­ne­go,
- oświad­cze­nia uczest­ni­ka pro­jek­tu o wyra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych,
- regu­la­mi­nu rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie /Wyżej wymie­nio­ne doku­men­ty moż­na rów­nież pobrać w Biu­rze projektu /

Pra­wi­dło­wo wypeł­nio­ne doku­men­ty nale­ży skła­dać do dnia 31 mar­ca 2017r.:

Miesz­kań­cy woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go:
1. Agniesz­ka Wię­cek
tel. 668 374 414, e‑mail agawiecek@op.pl
2. ul. Tar­go­wa 82, 03–448 Warszawa 

Miesz­kań­cy woje­wódz­twa ślą­skie­go: 

1.  Anna Sar­nec­ka, 
2. e‑mail: sarnecka.trener.pracy@wp.pl, tel. 532 412 366

Na Pań­stwa pyta­nia odpo­wia­da­my: — mailo­wo — pro­szę pisać na adres: koordynator@kson.pl