Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE nr 01/03/2017

praca jestem na takZama­wia­ją­cy

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, 58–500 Jele­nia Góra, Osie­dle Robot­ni­cze 47a

Tryb udzie­le­nia zamówienia: 

Postę­po­wa­nie nie pod­le­ga prze­pi­som Pra­wa zamó­wień publicz­nych Usta­wy z dnia 29 stycz­nia 2004 r. tekst jed­no­li­ty: Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. Postę­po­wa­nie pro­wa­dzo­ne jest na zasa­dach okre­ślo­nych przez Zamawiającego.

OPIS PRZED­MIO­TU ZAMÓWIENIA

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest pro­duk­cja i emi­sja spo­tu pro­mo­cyj­ne­go pro­jek­tu pn. „Pra­ca? Jestem na TAK! Akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” II edy­cja współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON. Zamó­wie­nie obej­mu­je przy­go­to­wa­nie spo­tu tele­wi­zyj­ne­go oraz jego emi­sję wg. opisu:

1. pro­duk­cja spo­tu tele­wi­zyj­ne­go o dłu­go­ści min. 20 sekund w pol­skiej wer­sji języ­ko­wej.
2. emi­sja spo­tu tele­wi­zyj­ne­go w cią­gu 3 dni, mini­mum 5 razy w cią­gu doby przez nadaw­ców tele­wi­zyj­nych nada­ją­cych naziem­ny sygnał cyfro­wy o zasię­gu obej­mu­ją­cym co naj­mniej: woje­wódz­two dol­no­ślą­skie, ślą­skie oraz mazo­wiec­kie. Zasięg tech­nicz­ny nie mniej­szy niż 90%.
3. spot powi­nien dostar­czyć gru­pie doce­lo­wej rze­tel­nej infor­ma­cji o pro­jek­cie.
4. Spot winien infor­mo­wać poten­cjal­nych bene­fi­cjen­tów osta­tecz­nych m.in. o celu pro­jek­tu, ter­mi­nie i miej­scu rekru­ta­cji.
5. Styl spo­tu powi­nien być dosto­so­wa­ny do gru­py doce­lo­wej pro­jek­tu (oso­by nie­peł­no­spraw­ne z róż­nym rodza­jem i stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści).
6. Spot powi­nien zostać wypro­du­ko­wa­ny według sce­no­pi­su opra­co­wa­ne­go przez Wyko­naw­cę (bio­rąc na sie­bie kosz­ty pro­duk­cji i mon­ta­żu) i zatwier­dzo­ne­go przez Zama­wia­ją­ce­go.
7. Spot musi zawie­rać pod­kład muzycz­ny oraz tekst zare­je­stro­wa­ny przez pro­fe­sjo­nal­ne­go lek­to­ra,
8. Spot musi zawie­rać infor­ma­cję doty­czą­cą współ­fi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu przez PFRON
9. Spot musi być wypro­du­ko­wa­ny oraz zapi­sa­ny w formacie/formatach umożliwiającym/umożliwiających emi­sję spo­tu na ante­nach innych TV i w inter­ne­cie. Spe­cy­fi­ka­cja pli­ku: roz­dziel­czość HD 1920x1080 px, szyb­kość: 25 kla­tek na sekun­dę, for­mat obra­zu 16:9, stan­dard kodo­wa­nia: H264, audio: LPCM 16 lub 24 bity/próbkę, czę­sto­tli­wość prób­ko­wa­nia 48 kHz.
10. Wyko­naw­ca powi­nien dostar­czyć Zama­wia­ją­ce­mu wypro­du­ko­wa­ny spot do pisem­nej akcep­ta­cji w ter­mi­nie 2 dni robo­czych od dnia pod­pi­sa­nia umo­wy przez Stro­ny.
11. Wyko­naw­ca dostar­czy obję­ty zamó­wie­niem mate­riał na nośni­ku DVD.
12. Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia: emi­sja spo­tu pla­no­wa­na jest naj­póź­niej w okre­sie 10.04 – 16.04 2017r.

KRY­TE­RIUM WYBO­RU NAJ­KO­RZYST­NIEJ­SZEJ OFERTY:

Kry­te­rium wybo­ru naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty jest cena uwzględ­nia­ją­ca wszyst­kie wyma­ga­nia okre­ślo­ne w pkt 1 „Opis przed­mio­tu zamó­wie­nia” oraz obej­mo­wać kosz­ty, jakie ponie­sie Wyko­naw­ca z tytu­łu nale­ży­tej oraz zgod­nej z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi i wyma­ga­nia­mi reali­za­cji przed­mio­tu zamówienia.

MIEJ­SCE, FOR­MA ORAZ TER­MIN SKŁA­DA­NIA ORAZ ROZ­TRZY­GNIĘ­CIA OFERT

1. Ofer­tę nale­ży zło­żyć zgod­nie z for­mu­la­rzem ofer­to­wym (załącz­nik 1) wysłać ją pocz­tą lub zło­żyć oso­bi­ście na adres: Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (sekre­ta­riat), 58–500 Jele­nia Góra, Osie­dle Robot­ni­cze 47a, ew. mailem na adres: koordynator@kson.pl. W przy­pad­ku ofert skła­da­nych oso­bi­ście lub pocz­tą tra­dy­cyj­ną liczy się data wpły­wu do sekre­ta­ria­tu KSON
2. Ter­min skła­da­nia ofert upły­wa dnia 17 mar­ca 2017 do godzi­ny 12:00.
3. Ter­min wybo­ru Wyko­naw­cy nastą­pi do dnia 20 mar­ca 2017r.

FOR­MA PŁATNOŚCI

1.Podstawę wysta­wie­nia fak­tu­ry koń­co­wej sta­no­wi pro­to­kół zdaw­czo-odbior­czy, przed­mio­tu zamó­wie­nia.
2.Wykonawca wysta­wi fak­tu­rę po zre­ali­zo­wa­niu wszyst­kich emi­sji i prze­ka­za­niu pły­ty DVD, z wyemi­to­wa­ne­go spo­tu tele­wi­zyj­ne­go Zama­wia­ją­ce­mu.
3.Należność wyni­ka­ją­cą z fak­tu­ry Zama­wia­ją­cy zobo­wią­za­ny jest prze­lać na kon­to ban­ko­we Wyko­naw­cy w ter­mi­nie 14 dni od daty dostar­cze­nia popraw­nie wysta­wio­nej faktury.

OSO­BA DO KONTAKTU

z wyko­naw­ca­mi ze stro­ny Zama­wia­ją­ce­go:
Moni­ka Żak – koor­dy­na­tor pro­jek­tu
Anna Daska­la­kis – spe­cja­li­sta ds. pro­mo­cji i rekru­ta­cji
Wyłącz­nie dro­gą e‑mail

UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘ­PO­WA­NIA, ZMIA­NY W TRE­ŚCI ZAPYTANIA

1.Zamawiający zastrze­ga sobie pra­wo unie­waż­nie­nia zamó­wie­nia w cało­ści lub czę­ści bez poda­nia jakich­kol­wiek przy­czyn.
2.Zamawiający w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach może doko­nać zmia­ny tre­ści zapy­ta­nia ofer­to­we­go. W przy­pad­ku wpro­wa­dze­nia takiej zmia­ny infor­ma­cja zosta­nie nie­zwłocz­nie zamiesz­czo­na na stro­nie inter­ne­to­wej Pro­jek­tu oraz prze­ka­za­na wszyst­kim wyko­naw­com, któ­rym prze­ka­za­no zapy­ta­nie ofer­to­we i będzie dla nich wiążąca.

UWA­GA infor­mu­je­my, iż Zama­wia­ją­cy zamie­rza prze­zna­czyć na reali­za­cję niniej­sze­go zamó­wie­nia kwo­tę 9550,00 zł brutto.