Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

OBY­ŚMY ZĘBY MIE­LI ZDRO­WE! CZY­LI LECZE­NIE I PRO­FI­LAK­TY­KA W RAMACH DYREK­TY­WY TRANS­GRA­NICZ­NEJ ZE ŚROD­KÓW NFZ.

ZEBEx400W naszej gaze­cie „Nie­peł­no­spraw­ni tu i Teraz” nr 1/91/2017 (styczeń/luty) zamie­ści­li­śmy arty­kuł Dok­to­ra Pio­tra Borow­skie­go pod tytu­łem „Sto­ma­to­lo­gia nie­peł­no­spraw­nych na jed­nej wizy­cie, czy­li jak leczyć zęby bez bólu i stre­su- za dar­mo” na temat moż­li­wo­ści lecze­nia zębów przy peł­nym dofi­nan­so­wa­niu środ­ków NFZ w Repu­bli­ce Cze­skiej w ramach tzw. Dyrek­ty­wy Transgranicznej. 

W związ­ku z licz­ny­mi pyta­nia­mi naszych PT CZY­TEL­NI­KÓW zamiesz­cza­my infor­ma­cję doty­czą­ca szcze­gó­ło­wych pro­ce­dur z tym związanych:

Dodat­ko­wo oso­bom nie­peł­no­spraw­nym w stop­niu umiar­ko­wa­nym i znacz­nym przy­słu­gu­ją mate­ria­ły kom­po­zy­to­we (świa­tło­utwar­dzal­ne) i znie­czu­le­nie ogól­ne do leczenia.

Bada­nie, orze­cze­nia, czyn­no­ści szcze­gó­ło­we: bada­nie lekar­skie sto­ma­to­lo­gicz­ne z instruk­ta­żem higie­ny jamy ust­nej — 1 raz w okre­sie 12 mie­się­cy z wpro­wa­dze­niem zapi­sów w doku­men­ta­cji (obej­mu­je instruk­taż w zakre­sie higie­ny jamy ust­nej), bada­nie lekar­skie kon­tro­l­ne — 3 razy w okre­sie 12 mie­się­cy, bada­nie leka­rza spe­cja­li­sty z krót­ką pisem­ną oce­ną i wska­za­nia­mi dia­gno­stycz­no-tera­peu­tycz­ny­mi dla leka­rza pro­wa­dzą­ce­go, bez powią­za­nia z inny­mi świad­cze­nia­mi sto­ma­to­lo­gicz­ny­mi w ramach świad­czeń finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych.
Bada­nie żywo­ści zębów z obję­ciem bada­niem 3 zębów sąsied­nich lub prze­ciw­staw­nych.
Rent­ge­no­dia­gno­sty­ka — do 2 zdjęć wewnątrz­ust­nych w okre­sie 12 mie­się­cy z wpi­sa­niem opi­su do doku­men­ta­cji (przy­słu­gu­je wyłącz­nie w połą­cze­niu ze świad­cze­nia­mi finan­so­wa­ny­mi ze środ­ków publicz­nych: zdję­cia zębo­we wewnątrz­ust­ne.
Znie­czu­le­nie (przy­słu­gu­je w powią­za­niu ze świad­cze­nia­mi sto­ma­to­lo­gicz­ny­mi finan­so­wa­ny­mi ze środ­ków publicz­nych): znie­czu­le­nie miej­sco­we powierzch­nio­we, jako samo­dziel­ne znie­czu­le­nie, znie­czu­le­nie miej­sco­we nasię­ko­we, znie­czu­le­nie prze­wo­do­we wewnątrz­ust­ne. oral checkups zab11
Lecze­nie cho­ro­by próch­ni­co­wej zębów: lecze­nie próch­ni­cy powierzch­nio­wej — za każ­dy ząb, postę­po­wa­nie przy obna­że­niu i ska­le­cze­niu mia­zgi — bez­po­śred­nie pokry­cie mia­zgi, opa­tru­nek lecz­ni­czy w zębie sta­łym, cał­ko­wi­te opra­co­wa­nie i odbu­do­wa ubyt­ku zęba na jed­nej powierzch­ni, cał­ko­wi­te opra­co­wa­nie i odbu­do­wa ubyt­ku zęba na dwóch powierzch­niach, cał­ko­wi­te opra­co­wa­nie i odbu­do­wa roz­le­głe­go ubyt­ku zęba na dwóch powierzch­niach, cał­ko­wi­te opra­co­wa­nie i odbu­do­wa roz­le­głe­go ubyt­ku zęba na trzech powierzch­niach (MOD).
Inne zabie­gi sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej: tre­pa­na­cja („otwar­cie”) mar­twe­go zęba z zaopa­trze­niem ubyt­ku opa­trun­kiem, dewi­ta­li­za­cja („zatru­cie ner­wu zęba”) mia­zgi zęba z zaopa­trze­niem ubyt­ku opa­trun­kiem.
Lecze­nie endo­don­tycz­ne zębów z wyłą­cze­niem zębów przed­trzo­no­wych i trzo­no­wych: eks­tyr­pa­cja przy­ży­cio­wa („usu­nię­cie żywej”) mia­zgi 1 kana­łu, eks­tyr­pa­cja zde­wi­ta­li­zo­wa­nej („usu­nię­cie mar­twej”) mia­zgi zęba 1 kana­łu, cza­so­we wypeł­nie­nie 1 kana­łu, osta­tecz­ne wypeł­nie­nie 1 kana­łu, lecze­nie endo­don­tycz­ne („kana­ło­we”) zęba z zaka­żo­nym kana­łem, z wypeł­nie­niem 1 kana­łu (nie obej­mu­je opra­co­wa­nia i odbu­do­wy ubyt­ku koro­ny).
Zapo­bie­ga­nie i lecze­nie cho­rób przy­zę­bia: usu­nię­cie zło­gów nazęb­nych za każ­dą 1/2 łuku zębo­we­go — 1 raz w okre­sie 12 mie­się­cy w obrę­bie całe­go uzę­bie­nia, płu­ka­nie kie­szon­ki dzią­sło­wej i apli­ka­cja leku (obej­mu­je każ­dą­wi­zy­tę), lecze­nie zmian na bło­nie ślu­zo­wej jamy ust­nej (obej­mu­je każ­dą wizy­tę), kire­taż („czysz­cze­nie pato­lo­gicz­nej kie­szon­ki zęba”) zwy­kły w obrę­bie 1/4 uzę­bie­nia (nie obej­mu­je znie­czu­le­nia i opa­trun­ku), pla­sty­ka wędzi­deł­ka war­gi i fał­dów ślu­zów­ko­wych przed­sion­ka jamy ust­nej i policz­ka (nie obej­mu­je znie­czu­le­nia i opa­trun­ku), unie­ru­cho­mie­nie zębów liga­tu­rą dru­cia­ną.
Usu­nię­cie zęba (opi­sa­ne pro­ce­du­ry nie obej­mu­ją znie­czu­le­nia oraz zaopa­trze­nia rany): usu­nię­cie zęba jed­no­ko­rze­nio­we­go, usu­nię­cie zęba wie­lo­ko­rze­nio­we­go, usu­nię­cie zęba poprzez dłu­to­wa­nie wewnątrz­zę­bo­do­ło­we przy zasto­so­wa­niu wier­teł i dźwi­gni, usu­nię­cie zęba poprzez dłu­to­wa­nie zewną­trz­zę­bo­do­ło­we, z wytwo­rze­niem pła­ta ślu­zów­ko­wo-okost­ne­go, ope­ra­cyj­ne usu­nię­cie zęba zatrzy­ma­ne­go.
Inne zabie­gi chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej — wyko­ny­wa­ne samo­dziel­nie lub w powią­za­niu z inny­mi świad­cze­nia­mi finan­so­wa­ny­mi ze środ­ków publicz­nych: chi­rur­gicz­ne zaopa­trze­nie małej rany obej­mu­ją­ce do 3 zębo­do­łów, łącz­nie ze szwem, chi­rur­gicz­ne zaopa­trze­nie dużej albo znacz­nie zanie­czysz­czo­nej­ra­ny, zata­mo­wa­nie masyw­ne­go krwa­wie­nia w obrę­bie jamy ust­nej przez pod­wią­za­nie, pod­kłu­cie naczyń, jako zabieg odręb­ny, wycię­cie małe­go guz­ka, zmia­ny guzo­po­dob­nej, włók­nia­ka lub pobra­nie wycin­ka / biop­sji kości wraz z uzy­ska­niem wyni­ków bada­nia histo­pa­to­lo­gicz­ne­go, wyłusz­cze­nie tor­bie­li zębo­po­chod­nej, wyłusz­cze­nie kamie­nia z prze­wo­du śli­nian­ki, pla­sty­ka połą­cze­nia ust­no-zato­ko­we­go, jako samo­dziel­ne postę­po­wa­nie, pla­sty­ka połą­cze­nia ust­no-zato­ko­we­go, jako następ­stwo eks­trak­cji zęba wyko­ny­wa­nej w ramach świad­czeń finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych, nacię­cie powierzch­nio­wo, pod­ślu­zów­ko­wo lub pod­skór­nie leżą­ce­go rop­nia, włącz­nie z dre­na­żem i opa­trun­kiem, repo­zy­cja („nasta­wie­nie”) i unie­ru­cho­mie­nie zwich­nię­te­go zęba lub gru­py zębów, repo­zy­cja („nasta­wie­nie”) i unie­ru­cho­mie­nie zła­ma­ne­go frag­men­tu wyrost­ka zębo­do­ło­we­go z zębem lub zęba­mi, tym­cza­so­we zaopa­trze­nie zła­ma­nej szczę­ki lub żuchwy, zało­że­nie dru­cia­nej szy­ny nazęb­nej, zdję­cie szy­ny nazęb­nej przy wymia­nie lub zakoń­cze­niu lecze­nia, repo­zy­cja („nasta­wie­nie”) i unie­ru­cho­mie­nie zwich­nię­tej żuchwy.
Lecze­nie pro­te­tycz­ne z zasto­so­wa­niem rucho­mych czę­ścio­wych i cał­ko­wi­tych pro­tez akry­lo­wych w szczę­ce i żuchwie raz na 5 lat, oraz odtwo­rze­nie funk­cji żucia przez napra­wę pro­tez rucho­mych czę­ścio­wych i cał­ko­wi­tych w szczę­ce i w żuchwie raz na 2 lata: uzu­peł­nie­nie bra­ków zębo­wych przy pomo­cy pro­te­zy czę­ścio­wej wyłącz­nie z pro­sty­mi, dogi­na­ny­mi klam­ra­mi w zakre­sie 5–8 bra­ku­ją­cych zębów w jed­nym łuku zębo­wym, uzu­peł­nie­nie bra­ków zębo­wych przy pomo­cy pro­te­zy czę­ścio­wej wyłącz­nie z pro­sty­mi, dogi­na­ny­mi klam­ra­mi w zakre­sie więk­szym niż 8 bra­ku­ją­cych zębów w jed­nym łuku zębo­wym, zaopa­trze­nie bez­zęb­nej szczę­ki pro­te­zą cał­ko­wi­tą w szczę­ce, łącz­nie z pobra­niem wyci­sku czyn­no­ścio­we­go na łyż­ce indy­wi­du­al­nej, zaopa­trze­nie bez­zęb­nej szczę­ki pro­te­zą cał­ko­wi­tą w żuchwie, łącz­nie z pobra­niem wyci­sku czyn­no­ścio­we­go na łyż­ce indy­wi­du­al­nej, odtwo­rze­nie funk­cji żucia przez napra­wę pro­tez rucho­mych w więk­szym zakre­sie z wyci­skiem, cał­ko­wi­te pod­ście­le­nie jed­nej pro­te­zy w spo­sób pośred­ni, włącz­nie z ukształ­to­wa­niem obrze­ża — dla szczę­ki, cał­ko­wi­te pod­ście­le­nie jed­nej pro­te­zy w spo­sób pośred­ni, włącz­nie z czyn­no­ścio­wym ukształ­to­wa­niem obrze­ża — dla żuchwy. Co powin­ni­śmy wie­dzieć o usłu­gach sto­ma­to­lo­gicz­nych refun­do­wa­nych przez NFZ.

WAŻ­NE!!!

Wybra­ne świad­cze­nia należ­ne pacjen­tom w ramach ubez­pie­cze­nia w NFZ:
1. „Bia­łe plom­by” przy­słu­gu­ją w zębach przed­nich gór­nych i dol­nych (od 3+ do +3, od 3- do ‑3). W przy­pad­ku doro­słych jest to tzw. kom­po­zy­to­wy mate­riał che­mo­utwar­dzal­ny. W przy­pad­ku dzie­ci do 18 r.ż. jest to szyb­ko­sch­ną­cy świa­tło­utwar­dzal­ny mate­riał kom­po­zy­to­wy. W pozo­sta­łych zębach przy­słu­gu­ją plom­by sza­re — amal­ga­ma­to­we.
2. Lecze­nie kana­ło­we – oso­bom doro­słym przy­słu­gu­je lecze­nie kana­ło­we od kła do kła (3–3). Dzie­ciom i mło­dzie­ży do 18 r.ż., kobie­tom w cią­ży i poło­gu (do 42. dnia po poro­dzie) przy­słu­gu­je lecze­nie kana­ło­we wszyst­kich zębów obej­mu­ją­ce lecze­nie do 3 kana­łów w zębie.
3. Pro­te­za czę­ścio­wa z zasto­so­wa­niem ele­men­tów dogi­na­nych od 5 bra­ku­ją­cych zębów lub w przy­pad­ku bez­zę­bia — pro­te­za cał­ko­wi­ta szczę­ki lub żuchwy. Świad­cze­nia pro­te­tycz­ne przy­słu­gu­ją 1 raz na 5 lat. Napra­wa pro­te­zy zębo­wej przy­słu­gu­je raz na 2 lata.

WAŻ­NE! Pacjen­tom, któ­rzy prze­szli ope­ra­cyj­ne lecze­nie nowo­two­rów w obrę­bie twa­rzo­czasz­ki, pro­te­zy przy­słu­gu­ją bez ogra­ni­czeń czasowych.

4. Znie­czu­le­nie jest refun­do­wa­ne w połą­cze­niu z inny­mi świad­cze­nia­mi gwa­ran­to­wa­ny­mi. W ramach świad­czeń gwa­ran­to­wa­nych pacjen­tom ubez­pie­czo­nym w NFZ przy­słu­gu­ją ponad­to: o bada­nie lekar­skie sto­ma­to­lo­gicz­ne z instruk­ta­żem higie­ny jamy ust­nej — raz w roku o kon­tro­l­ne bada­nia lekar­skie — 3 razy w roku o zdję­cia rent­ge­now­skie zewną­trzust­ne o lecze­nie zmian na bło­nie ślu­zo­wej jamy ust­nej o usu­nię­cie kamie­nia nazęb­ne­go. Dzie­ciom i mło­dzie­ży do ukoń­cze­nia 18 r.ż. przy­słu­gu­ją ponad­to: o zabez­pie­cze­nie lakiem szcze­li­no­wym bruzd zębów szó­stych (raz do ukoń­cze­nia 7. r.ż.) o lakie­ro­wa­nie wszyst­kich zębów sta­łych o impre­gna­cja zębi­ny zębów mlecz­nych o kosme­tycz­ne pokry­cie nie­do­ro­zwo­ju szkli­wa w zębach sta­łych o lecze­nie cho­rób przy­zę­bia o lecze­nie orto­don­tycz­ne do ukoń­cze­nia 12 r.ż. – apa­rat ruchomy.

Infor­mu­je­my tak­że, że na począt­ku mar­ca odby­li­śmy testo­wy wyjazd z udzia­łem 3 nie­peł­no­spraw­nych pacjen­tów do Nacho­du w Czechach.

Miło nam poin­for­mo­wać, że doko­na­no peł­nej sana­cji jamy ust­nej w cza­sie tej jed­nej wizyty.

Pla­no­wa­ne wizy­ty mogą roz­po­cząć się w Nacho­dzie już w maju br., a jedy­ną opła­tą, jaką pono­si pacjent jest koszt przejazdu.

W przy­pad­ku dal­szych pytań i wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kontakt:

mailo­wy biuro@kson.pl,
tele­fo­nicz­ny 75 75 242 54 lub
oso­bi­ście w Jele­niej Górze, ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A
od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00 do 16:00.