Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Muze­al­ne Pocią­gi Spe­cjal­ne w dniu 26 mar­ca 2017 roku — WYŻY­KOW­SKI i CUPRUM

kogo Muzeum kolej 23 mar­ca 1957 roku po kil­ku latach inten­syw­nych poszu­ki­wań zespół kie­ro­wa­ny przez inż. Jana Wyży­kow­skie­go natra­fi­li na zło­ża rudy mie­dzi, jak się mia­ło oka­zać — jed­ne z naj­więk­szych na świecie. 

Z oka­zji jubi­le­uszu 60-lecia Muzeum Prze­my­słu i Kolej­nic­twa na Ślą­sku pod­ję­ło się orga­ni­za­cji Muze­al­ne­go Pocią­gu Spe­cjal­ne­go WYŻY­KOW­SKI. Naj­waż­niej­szym punk­tem wizy­ty pocią­gu jest zwie­dza­nie Szy­bu Bole­sław, pierw­sze­go szy­bu w któ­rym pod­ję­to wydo­by­cie miedzi.

Pociąg Wyży­kow­ski ma za zada­nie przy­bli­żyć podróż­nym to waż­ne i w jakimś sen­sie epo­ko­we wyda­rze­nie w gospo­dar­czej histo­rii regio­nu oraz pod­kre­ślić związ­ki prze­my­słu i kolejnictwa.

pociagW związ­ku z wizy­tą paro­wo­zu TKt48-18 w Zagłę­biu Mie­dzio­wym, Muzeum Prze­my­słu i Kolej­nic­twa na Ślą­sku zde­cy­do­wa­ło się uru­cho­mić dru­gi pociąg — CUPRUM — aby umoż­li­wić miesz­kań­com regio­nu podróż zabyt­ko­wym skła­dem, pro­wa­dzo­nym przez auten­tycz­ny, zabyt­ko­wy parowóz.

Pociąg połą­czy Lubin Gór­ni­czy z Legni­cą. Pociąg WYŻY­KOW­SKI i CUPRUM to dwa z ponad 100 zapla­no­wa­nych na 2017 rok — przez Muzeum Prze­my­słu i Kolej­nic­twa na Ślą­sku — pocią­gów, któ­re przez cały rok wyru­sza­ją na kole­jo­we szla­ki nie tyl­ko Dol­ne­go Ślą­ska, ale — całej Polski.

Zapra­sza­my do doko­ny­wa­nia rezerwacji.

Zespół Muzeum,

LIN­KI: