Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Unie­waż­nie­nie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 01/02/2017

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 01/02/2017: pro­duk­cja i emi­sja spo­tu pro­mo­cyj­ne­go pro­jek­tu pn. „Pra­ca? Jestem na TAK! Akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” II edy­cja współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON, zosta­je unieważnione.