Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Biu­le­tyn UroConti

okładka UROCONTI1Pre­zen­tu­je­my Pań­stwu pierw­szy biu­le­tyn infor­ma­cyj­ny doty­czą­cy pro­ble­mów z nie­trzy­ma­niem moczu. 

Sza­now­ni Państwo, 

Prze­sy­ła­my Pań­stwu pierw­szy tego­rocz­ny numer Biu­le­ty­nu Infor­ma­cyj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Osób z NTM „Uro­Con­ti”.

Na łamach Biu­le­ty­nu pre­zen­tu­je­my Pań­stwu podej­mo­wa­ne przez naszą orga­ni­za­cję ini­cja­ty­wy oraz zamiesz­cza­my cie­ka­we infor­ma­cje doty­czą­ce tema­ty­ki nie­trzy­ma­nia moczu. Biu­le­tyn uka­zu­je się raz na kwar­tał, ze wzglę­du na niskie kosz­ty jest publi­ko­wa­ny w wer­sji elektronicznej. 

Wie­rzy­my, że zain­te­re­su­je­my Pań­stwa pre­zen­to­wa­ny­mi w Biu­le­ty­nie infor­ma­cja­mi oraz dzia­ła­nia­mi naszej organizacji. 

Z powa­ża­niem Zarząd Głów­ny Sto­wa­rzy­sze­nia Osób z NTM UroConti