Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jele­nio­gór­ski Budżet Oby­wa­tel­ski 2017 — dogrywka

jbo1sl0400xSZA­NOW­NI PAŃSTWO! 

W związ­ku z unie­waż­nie­niem gło­so­wa­nia na wnio­ski do Jele­nio­gór­skie­go Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go 2017 bar­dzo pro­si­my o ponow­ne wspar­cie i zagło­so­wa­nie na nowych zasa­dach na nastę­pu­ją­ce projekty:

1.03 — ROWE­RO­WA JELE­NIA GÓRA: Zakup i mon­taż wia­ty ze sto­ja­ka­mi dla rowe­rów w gim­na­zjum nr 4 oraz wia­ty na rowe­ry i wóz­ki w przed­szko­lu nr 13.

2.02 — SPOR­TO­WA JELE­NIA GÓRA: Zakup i mon­taż wiat ze sto­ja­ka­mi dla rowe­rów w szko­łach pod­sta­wo­wych nr 2, 5 i 8 oraz utwo­rze­nie par­kin­gów wraz z infra­struk­tu­rą towa­rzy­szą­cą przy ścież­ce rowe­ro­wej przy ul. Kon­sty­tu­cji 3go Maja (rów­nież z miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi dla nie­peł­no­spraw­nych). Suk­ces zale­ży od mobi­li­za­cji każ­de­go z nas.

Popar­cia może udzie­lić miesz­ka­niec Jele­niej Góry, któ­ry ukoń­czył 16 lat. Gło­so­wa­nie nadal odby­wać się będzie za pośred­nic­twem plat­for­my elek­tro­nicz­nej, ale gło­su­ją­cy będą ina­czej wery­fi­ko­wa­ni przez sys­tem. Wery­fi­ka­cja upraw­nie­nia do gło­so­wa­nia prze­pro­wa­dzo­na będzie poprzez sys­tem elek­tro­nicz­ny już nie tyl­ko w opar­ciu o imię, nazwi­sko i nr PESEL oso­by gło­su­ją­cej, ale w opar­ciu o spe­cjal­nie wyge­ne­ro­wa­ny kod. Kod wysła­ny zosta­nie do Gło­su­ją­ce­go w for­mie sms na wska­za­ny w for­mu­la­rzu do gło­so­wa­nia numer tele­fo­nu. Przy pomo­cy jed­ne­go nume­ru tele­fo­nu będzie mogło gło­so­wać mak­sy­mal­nie 5 osób (sys­tem ogra­ni­cza licz­bę wia­do­mo­ści sms — do pię­ciu — wysy­ła­nych na jeden numer tele­fo­nu). Otrzy­ma­nie sms przez oso­by gło­su­ją­ce jest zwol­nio­ne z opłat.

Gło­so­wa­nie trwa do sobo­ty 12.03.2017 r. (do godz. 24.00).

https://jbo.jeleniagora.pl/glosowanie-na-zadania-2017.php