Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Apel Woje­wo­dy Dolnoślaskiego

aleppo400xZwra­cam się do Pań­stwa z proś­bą o wspar­cie pro­jek­tu „Dar dla Alep­po” – akcji cha­ry­ta­tyw­nej Kościo­ła w Potrze­bie i zbiór­ki na rzecz szpi­ta­la Św. Ludwi­ka w Aleppo.

Potrze­by pla­ców­ki są ogrom­ne (sprzęt medycz­ny, środ­ki opa­trun­ko­we, leki), a ze wzglę­du na dzia­ła­nia wojen­ne utrud­nio­na jest pomoc naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym. Dekla­ra­cję popar­cia dla akcji pod­pi­sa­li przed­sta­wi­cie­le Kościo­łów, wła­dze woje­wódz­kie i samo­rzą­do­we. Teraz czas na dzia­ła­nie. Miesz­kań­cy Dol­ne­go Ślą­ska już nie raz poka­za­li, że potra­fią się zjed­no­czyć i wspo­móc potrze­bu­ją­cych. Pokaż­my to rów­nież miesz­kań­com Aleppo.

Dla­te­go zwra­cam się do Pań­stwa pro­sząc o finan­so­we wspar­cie akcji, ale też roz­pro­pa­go­wa­nie zbiór­ki w Pań­stwa insty­tu­cjach. Potrzeb­ne infor­ma­cje i numer kon­ta znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej: www.dardlaaleppo.pl.

Wiel­ki Polak, Jan Paweł II powie­dział „Czło­wiek jest wiel­ki nie przez to co posia­da, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzie­li się z inny­mi”. Podziel­my się choć­by naj­mniej­szym dat­kiem z ofia­ra­mi woj­ny w Syrii. Poma­gaj­my tam, gdzie ta pomoc będzie dostrze­żo­na i gdzie jest naj­bar­dziej potrzeb­na. Szpi­tal Św. Ludwi­ka w Alep­po poma­ga wszyst­kim potrze­bu­ją­cym. Nie ma chy­ba lep­szej reko­men­da­cji dla wspar­cia akcji Kościo­ła w Potrze­bie „Dar dla Aleppo”. 

Z góry dzię­ku­ję za wspar­cie i roz­pro­pa­go­wa­nie zbiórki.

Łączę wyra­zy szacunku 

Paweł Hre­niak

Woje­wo­da Dolnośląski_