Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Prze­su­nię­cie roz­strzy­gnię­cia zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 01/02/2017

praca jestem na takRoz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 01/02/2017 zosta­je prze­su­nię­te na dzień 09 mar­ca 2017 r. z powo­du dookre­śle­nia i uszcze­gó­ło­wie­nia oferty.