Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich o dosto­so­wa­niu loka­li wybor­czych dla osób z niepełnosprawnością

wyboryRzecz­nik zba­dał (BPW.602.1.2016), czy loka­le Okrę­go­wej Komi­sji Wybor­czej w Nowym Mia­stecz­ku speł­nia­ją warun­ki tech­nicz­ne z roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Infra­struk­tu­ry z dnia 29 lip­ca 2011 r. w spra­wie loka­li obwo­do­wych komi­sji wybor­czych dosto­so­wa­nych do potrzeb wybor­ców nie­peł­no­spraw­nych (Dz. U. Nr 158, poz. 938).

Z publi­ka­cji pra­so­wych wyni­ka­ło bowiem, że urny wybor­cze przy­sła­ne do gmi­ny nie mie­ści­ły się w drzwiach do pomiesz­czeń, mimo że loka­le były ozna­czo­ne jako dosto­so­wa­ne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na sku­tek inter­wen­cji Rzecz­ni­ka, Dyrek­tor Dele­ga­tu­ry Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go w Zie­lo­nej Górze w uzgod­nie­niu z Komi­sa­rzem Wybor­czym w Zie­lo­nej Górze miał spraw­dzić, czy loka­le wybor­cze są dosto­so­wa­ne do potrzeb wybor­ców z niepełnosprawnościami.

Po kolej­nych wystą­pie­niach Rzecz­ni­ka, Dyrek­tor Dele­ga­tu­ry Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go w Zie­lo­nej Górze poin­for­mo­wał, że lokal nr 1 nie będzie wska­zy­wa­ny jako dosto­so­wa­ny do potrzeb wybor­ców nie­peł­no­spraw­nych. Zosta­ną utwo­rzo­ne dwa nowe loka­le gło­so­wa­nia tak, by na sie­dem obwo­dów w gmi­nie — czte­ry sie­dzi­by były dosto­so­wa­ne dla potrzeb wybor­ców z niepełnosprawnościami.