Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Doty­czy zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 02/02/2017 oraz 03/02/2017

W poniż­szych załącz­ni­kach zamiesz­cza­my ogło­sze­nie wyni­ków z zapy­tań ofer­to­wych nr 02/02/2017 oraz nr 03/02/2017, ogło­sze­nia zosta­ły rów­niez zamiesz­czo­ne przy każ­dym zapy­ta­niu ofertowym.