Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Waż­ne dla Kombatantów

Poniż­szy tekst publi­ku­je­my za Rzecz­ni­kiem Praw Oby­wa­tel­skich dla wie­dzy wszyst­kich Kom­ba­tan­tów, a szcze­gól­nie wszyst­kich człon­ków Związ­ku Inwa­li­dów Wojen­nych II RP, któ­rych wita­my jako człon­ków wspie­ra­ją­cych Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych. 

parking płatny 400xCzy kom­ba­tan­ci zosta­li pozba­wie­ni pra­wa do korzy­sta­nia z kart parkingowych?

Do Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich dotar­ły sygna­ły, że przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­szeń kom­ba­tanc­kich kwe­stio­nu­ją zgod­ność z Kon­sty­tu­cją usta­wy z dnia 23 paź­dzier­ni­ka 2013 r. o zmia­nie usta­wy Pra­wo o ruchu dro­go­wym oraz nie­któ­rych innych ustaw w zakre­sie, w jakim prze­pi­sy tej usta­wy pozba­wi­ły część kom­ba­tan­tów, u któ­rych wystę­pu­je nie­peł­no­spraw­ność rucho­wa, upraw­nie­nia do kar­ty parkingowej.

Przed doko­na­niem wspo­mnia­nej nowe­li­za­cji upraw­nie­nie do otrzy­ma­nia kar­ty par­kin­go­wej przy­słu­gi­wa­ło oso­bom nie­peł­no­spraw­nym o obni­żo­nej spraw­no­ści rucho­wej, bez wzglę­du na ich sto­pień niepełnosprawności.

Wsku­tek zaostrze­nia kry­te­riów wyda­wa­nia kart, część kom­ba­tan­tów nie speł­nia wymo­gów, od któ­rych uza­leż­nio­ne jest posia­da­nie upraw­nie­nia do kar­ty par­kin­go­wej. Pomi­mo trud­no­ści w poru­sza­niu się, wyni­ka­ją­cych z ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ści moto­rycz­nych cia­ła, oso­by te nie mogą obec­nie korzy­stać z przy­wi­le­jów, jakie daje posia­da­nie tej­że karty.

Rzecz­nik przy­po­mniał, że art. 19 Kon­sty­tu­cji nakła­da na pań­stwo obo­wią­zek zapew­nie­nia spe­cjal­nej opie­ki (pomo­cy) wete­ra­nom walk o nie­pod­le­głość, a zwłasz­cza inwa­li­dom wojen­nym. Mając na uwa­dze, że pra­wo kom­ba­tan­tów do spe­cjal­nej opie­ki (pomo­cy) ze stro­ny pań­stwa jest istot­ną war­to­ścią kon­sty­tu­cyj­ną, a jego reali­za­cja – nawet, gdy wpro­wa­dza uprzy­wi­le­jo­wa­nie tej gru­py spo­łecz­nej – nie pro­wa­dzi do nie­zgod­nej z pra­wem dys­kry­mi­na­cji w życiu spo­łecz­nym, słusz­ne wyda­je się wpro­wa­dze­nie regu­la­cji przy­zna­ją­cych pra­wo do kar­ty par­kin­go­wej wszyst­kim wete­ra­nom legi­ty­mu­ją­cym się orze­cze­niem potwier­dza­ją­cym nie­peł­no­spraw­ność (bez wzglę­du na jej stopień).

Rzecz­nik zwró­cił się z proś­bą o roz­wa­że­nie zasad­no­ści przy­go­to­wa­nia sto­sow­nej nowe­li­za­cji prze­pi­sów pra­wa we wspo­mnia­nym zakresie.