Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wyciecz­ka do Lwowa

lwówaaDzień 1 (10 .06)

Wyjazd z Jele­niej Góry auto­bu­sem (wyna­ję­ty) o 04:00
6:23 (6:18) wyjazd z Wro­cła­wia do Lwo­wa z prze­siad­ką w Prze­my­ślu
We Lwo­wie jeste­śmy oko­ło 17:30 (www.przejazdygrupowe.intercity.pl)
Zakwa­te­ro­wa­nie.
Wie­czor­ne zwie­dza­nie Lwo­wa (dla chęt­nych) knajp­ki, kry­jów­ka, kopal­nia kawy itp.

Dzień 2 (11 czerwca)

Zwie­dza­nie Lwo­wa
sta­re mia­sto — ope­ra — wizy­tów­ka Lwo­wa, repre­zen­ta­cyj­ny Pro­spekt Swo­bo­dy z pomni­ka­mi Szew­czen­ki i Mic­kie­wi­cza, kościo­ły — ber­nar­dy­nów i domi­ni­ka­nów, kate­dra łaciń­ska — wewnątrz, gotyc­kie łuki wywo­łu­ją poczu­cie pod­nio­sło­ści, kapli­ca Boimów pokry­ta w cało­ści pła­sko­rzeź­ba­mi przed­sta­wia­ją­cy­mi sce­ny biblij­ne, rynek z ratu­szem i kamie­ni­ca­mi — czar­ną i kró­lew­ską — sie­dzi­bą kró­la Jana III Sobie­skie­go, zaułek z mistycz­ną i tajem­ni­czą kate­drą ormiań­ską w niej Msza Św w obrząd­ku ormiań­skim (dla chęt­nych) lub czas wolny

dzień 3 (12 czerwca)

cało­dnio­wa wypra­wa auto­ka­rem do Olec­ka i Pod­hor­ców – Zam­ki kre­so­we i dalej do Pocza­jo­wa – Ław­ra Pocza­jow­ska (sank­tu­arium jak nasza Czę­sto­cho­wa) jeże­li wszyst­ko pój­dzie dobrze to rów­nież Krze­mie­niec ze swo­imi zabyt­ka­mi i ruina­mi zam­ku (w zależ­no­ści od cza­su prze­jaz­dów i zwie­dza­nia poprzed­nich miejsc) Wie­czo­rem ope­ra (w zależ­no­ści od ter­mi­nów i przed­sta­wień) – wte­dy na pew­no bez Krzemieńca

dzień 4 (13 czerwca)

rzeź­bio­ny cmen­tarz Łycza­kow­ski i Orląt Lwow­skich, Lwów ina­czej i dal­sze zwie­dza­nie – góra zam­ko­wa, bro­war lwow­ski i inne mniej zna­ne atrak­cje.
Wie­czo­rem ope­ra (w zależ­no­ści od ter­mi­nów i przed­sta­wień) jeże­li nie będzie w dniu wcze­śniej­szym (chy­ba że indy­wi­du­al­nie dla chętnych)

dzień 5 (14 czerwca)

wykwa­te­ro­wa­nie — auto­kar do Żół­kwi
godzi­nach połu­dnio­wych 12:00 wyjazd do Wro­cła­wia
we Wro­cła­wiu jeste­śmy o 22:00 w Jele­niej Górze o 24:00. 

Cena 620 zł (przy 30 oso­bach) obej­mu­je wszel­kie prze­jaz­dy i dojaz­dy , noc­le­gi , wej­ściów­ki do zwie­dza­nych miejsc i bile­ty na jeden spek­takl do Ope­ry, ubez­pie­cze­nie i przewodnika.

Cena nie obej­mu­je wyżywienia.

Przy­kła­do­we ceny śred­nie z Lwo­wa to:

Obiad z piwem oko­ło 10–12 zł  (moż­na zjeść już od 5 zł cał­kiem spo­ry obiad bez piwa)

Śnia­da­nie 6–8 zł (moż­na zjeść już od 4 zł)

Wód­ka 0,5l w skle­pie – 9 zł

Piwo 0,5 l w skle­pie 1,20 do 2 zł w restau­ra­cjach 4,00 – 5,00 zł

Coca cola 2 zł za 1l

Prze­jazd tram­wa­jem 0,30 zł

Walu­ta lokal­na to hryw­ny wymie­nial­na to EURO dzi­siej­szy kurs hryw­ny to 0,1542 zł za 1 hrywnę

Cena 620 zł (przy 30 oso­bach) obej­mu­je wszel­kie prze­jaz­dy i dojaz­dy, noc­le­gi, wej­ściów­ki do zwie­dza­nych miejsc i bile­ty na jeden spek­takl do Ope­ry, ubez­pie­cze­nie i prze­wod­ni­ka.
Cena nie obej­mu­je wyżywienia.

Przy­kła­do­we ceny śred­nie z Lwo­wa to:
Obiad z piwem oko­ło 10–12 zł (moż­na zjeść już od 5 zł cał­kiem spo­ry obiad bez piwa)
Śnia­da­nie 6–8 zł (moż­na zjeść już od 4 zł)
Coca cola 2 zł za 1l
Prze­jazd tram­wa­jem 0,30 zł
Walu­ta lokal­na to hryw­ny wymie­nial­na to EURO dzi­siej­szy kurs hryw­ny to 0,1542 zł za 1 hrywnę.

INFOR­MA­CJE

KSON Jele­nie Góra, ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a, tel. 75 75 242 54.

oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o rezer­wa­cję miejsc do 28 lute­go 2017r.