Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE NR 01/01/2017

zapytanie ofertowe1doty­czą­ce usłu­gi hote­lo­wo-gastro­no­micz­nej wraz z wyna­ję­ciem sali szko­le­nio­wej w ramach projektu

„Pra­ca? Jestem na TAK! akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z niepełnosprawnościami”

współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach 24 kon­kur­su ofert, zgod­nie z umo­wą nr ZZO/000123/01/D

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (zwa­ny dalej: Zama­wia­ją­cym) 58–500 Jele­nia Góra os. Robot­ni­cze 47a, zwra­ca się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty cenowej.

1. OKRE­ŚLE­NIE TRY­BU ZAMÓ­WIE­NIA: Niniej­sze postę­po­wa­nie pro­wa­dzo­ne jest zgod­nie z zasa­dą kon­ku­ren­cyj­no­ści okre­ślo­ną w Wytycz­nych w zakre­sie kwa­li­fi­ko­wal­no­ści kosz­tów w ramach art. 36 usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych ( zał. Nr 8 do Zasad wspie­ra­nia reali­za­cji zadań)

2. LOKA­LI­ZA­CJA WYKO­NA­NIA USŁU­GI: obiekt poło­żo­ny w odle­gło­ści do 200 km od miast: War­sza­wa lub Lubli­niec (woj. ślą­skie) lub Jele­nia Góra (dol­no­ślą­skie)

3. OPIS PRZED­MIO­TU ZAMÓ­WIE­NIA: Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest usłu­ga hote­lo­wo-gastro­no­micz­na wraz z wyna­ję­ciem sali szko­le­nio­wej dla 73 osób zgod­nie ze spe­cy­fi­ka­cją:
• 6 noc­le­gów dla 73 osób w ter­mi­nie 22.04.2017–28.04.2017 r. w poko­jach: dwu­oso­bo­wych [poko­je z oddziel­ny­mi łóż­ka­mi, z peł­nym węzłem sani­tar­nym (WC, kabi­na prysznicowa/wanna, umy­wal­ka) W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści podzie­le­nia uczest­ni­ków pomię­dzy poko­je dwu­oso­bo­we, np. z powo­du nie­rów­ne­go podzia­łu wg płci, wyko­naw­ca zapew­ni poko­je jed­no­oso­bo­we
• Wyży­wie­nie dla 73 osób w ter­mi­nie 22.04.2017–28.04.2017
- 1 dzień: kola­cja + prze­rwa kawo­wa cią­gła na bie­żą­co uzu­peł­nia­na + kola­cja ;
-2 dzień: śniadanie(szwedzki stół) + obiad + prze­rwa kawo­wa cią­gła na bie­żą­co uzu­peł­nia­na + kola­cja ;
-3 dzień: śnia­da­nie (szwedz­ki stół) + obiad + prze­rwa kawo­wa cią­gła na bie­żą­co uzu­peł­nia­na +kola­cja;
- 4 dzień: śnia­da­nie + obiad + prze­rwa kawo­wa cią­gła na bie­żą­co uzu­peł­nia­na + kola­cja;
- 5 dzień: śnia­da­nie (szwedz­ki stół) + obiad + prze­rwa kawo­wa cią­gła na bie­żą­co uzu­peł­nia­na + kola­cja;
- 6 dzień: śnia­da­nie (szwedz­ki stół) + obiad + prze­rwa kawo­wa cią­gła na bie­żą­co uzu­peł­nia­na + kola­cja;
- 7 dzień: śnia­da­nie
• Zapew­nie­nia noc­le­gu i wyży­wie­nia (jw.) dla 2 osób – opie­ku­nów gru­py, gratis

Spe­cy­fi­ka­cja posił­ków:
Obiad skła­dać się ma co naj­mniej z dwóch dań i napo­ju. Posił­ki będą takie same dla wszyst­kich uczest­ni­ków przy zastrze­że­niu koniecz­no­ści poda­nia posił­ków bez­mię­snych (wege­ta­riań­skich, wegań­skich), o któ­rych wyko­naw­ca zosta­nie poin­for­mo­wa­ny w dniu reali­za­cji usłu­gi. Kola­cja skła­dać się ma co naj­mniej z dania cie­płe­go, zim­nych przy­sta­wek, gorą­ce­go napo­ju i wody przy zastrze­że­niu koniecz­no­ści poda­nia posił­ków bez­mię­snych (wege­ta­riań­skich, wegań­skich), o któ­rych wyko­naw­ca zosta­nie poin­for­mo­wa­ny w dniu reali­za­cji usłu­gi.
Prze­rwa kawo­wa cią­gła na bie­żą­co uzu­peł­nia­nia ma skła­dać się z co naj­mniej: gorą­ce­go napo­ju (kawa, her­ba­ta), wody.
Wyko­naw­ca ponad­to zapew­ni rów­nież wodę do picia w trak­cie szko­leń (ok. 6 godzin dzien­nie)
Har­mo­no­gram godzi­no­wy posił­ków i przerw kawo­wych pod­po­rząd­ko­wa­ny będzie pod wyma­ga­nia zama­wia­ją­ce­go.
• Wyna­ję­cie 3 sal szko­le­nio­wych (w cenie) na 30 godzin w ter­mi­nie 22.04–28.04.2017.
Wyna­jem sali szko­le­nio­wej powi­nien być zgod­ny z poniż­szy­mi kry­te­ria­mi:
- odpo­wied­nie oświe­tle­nie: dostęp świa­tła dzien­ne­go oraz cało­do­bo­we­go oświe­tle­nia umoż­li­wia­ją­ce­go swo­bod­ne i bez­piecz­ne dla wzro­ku czy­ta­nie,
- każ­da sala powin­na być odpo­wied­nio wypo­sa­żo­na tzn.: posia­dać min. 24 miej­sca sie­dzą­cych przy sto­łach (21 uczest­ni­ków, 3 tre­ne­rów),
- sala powin­na mie­ścić się w tym samym budyn­ku, w któ­rym uczest­ni­cy oraz tre­ner będą zakwa­te­ro­wa­ni,
- łatwy dostęp do źró­dła prą­du (gniazd­ka + prze­dłu­żacz),
- ekran lub przy­naj­mniej jed­na bia­ła ścia­na (lub bar­dzo jasna) pio­no­wa ścia­na, na któ­rej moż­na wyświe­tlać obraz z rzut­ni­ka,
- flip­chart,
- kli­ma­ty­za­cja,
- zapew­nie­nie ogrze­wa­nia pomiesz­cze­nia,
- odpo­wied­nia odle­głość od źró­deł hała­su,
- Sala musi speł­niać wymo­gi BHP i p.poż.

Ofe­rent zapew­ni tem­pe­ra­tu­rę wewnątrz pomiesz­czeń odpo­wied­nią do panu­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych, nie niż­szą niż 20°C.
- zapew­nio­ne warun­ki dys­kre­cji (sala zamknię­ta, bez moż­li­wo­ści prze­cho­dze­nia przez nią lub prze­by­wa­nia osób nie bio­rą­cych udzia­łu w szkoleniu).

• wyna­ję­cie 1 sali szko­le­nio­wej (w cenie) w ter­mi­nie 22.04 ( 2 godzi­ny), 23.04 ( 5 godzin) 27.04.2017 (5 godzin)
• Wyna­jem sali szko­le­nio­wej powi­nien być zgod­ny z poniż­szy­mi kry­te­ria­mi:
• — odpo­wied­nie oświe­tle­nie: dostęp świa­tła dzien­ne­go oraz cało­do­bo­we­go oświe­tle­nia umoż­li­wia­ją­ce­go swo­bod­ne i bez­piecz­ne dla wzro­ku czy­ta­nie,
• — sala powin­na być odpo­wied­nio wypo­sa­żo­na tzn.: posia­dać min. 73 miejsc sie­dzą­cych
• — sala powin­na mie­ścić się w tym samym budyn­ku, w któ­rym uczest­ni­cy oraz tre­ne­rzy będą zakwa­te­ro­wa­ni,
• — łatwy dostęp do źró­dła prą­du (gniazd­ka + prze­dłu­żacz),
• — ekran lub przy­naj­mniej jed­na bia­ła ścia­na (lub bar­dzo jasna) pio­no­wa ścia­na, na któ­rej moż­na wyświe­tlać obraz z rzut­ni­ka,
• — sprzęt gra­ją­cy, gło­śni­ki
• — flip­chart,
• — kli­ma­ty­za­cja,
• — zapew­nie­nie ogrze­wa­nia pomiesz­cze­nia,
• — Sala musi speł­niać wymo­gi BHP i p.poż.
Ofe­rent zapew­ni tem­pe­ra­tu­rę wewnątrz pomiesz­czeń odpo­wied­nią do panu­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych, nie niż­szą niż 21°C.
• — zapew­nio­ne warun­ki dys­kre­cji (sala zamknię­ta, bez moż­li­wo­ści prze­cho­dze­nia przez nią lub prze­by­wa­nia osób nie bio­rą­cych udzia­łu w szkoleniu).

4. Spe­cy­fi­ka­cja obiek­tu:
- stan­dard co naj­mniej dwu­gwiazd­ko­wy
- obiekt musi być przy­sto­so­wa­ny do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych, w tym poko­je dla co naj­mniej 5 osób poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich
- zapew­nie­nie bez­płat­nych miejsc par­kin­go­wych dla uczest­ni­ków i tre­ne­rów,
- hotel z dobrym dostę­pem do komu­ni­ka­cji publicz­nej,
Kod CPV
55110000–4 – Hote­lar­skie usłu­gi noc­le­go­we ;
55300000–3 — Usłu­gi restau­ra­cyj­ne i doty­czą­ce poda­wa­nia posił­ków ;
55120000–7 – Usłu­gi hote­lar­skie w zakre­sie spo­tkań i kon­fe­ren­cji obej­mu­ją­ce najem sali konferencyjnej

5. TER­MIN WYKO­NA­NIA USŁU­GI: Usłu­ga hote­lo­wo-gastro­no­micz­na wraz z wyna­ję­ciem sali szko­le­nio­wej będzie reali­zo­wa­na w ter­mi­nie od 22.04.2017 do 28.04.2017 r. Jest to ter­min pre­fe­ro­wa­ny. Dopusz­cza się zło­że­nie ofer­ty obej­mu­ją­cej inny ter­min, jed­nak­że nie wcze­śniej niż 15.04.2017 r. i nie póź­niej niż 24.04.2017 (daty roz­po­czę­cia pobytu).

6. WARUN­KI UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU: O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą się ubie­gać Wyko­naw­cy któ­rzy:
a) Posia­da­ją upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści, jeśli prze­pi­sy pra­wa nakła­da­ją obo­wią­zek posia­da­nie takich upraw­nień;
b) Dys­po­nu­ją poten­cja­łem tech­nicz­nym do wyko­na­nia zamó­wie­nia. Nie­speł­nie­nie cho­ciaż­by jed­ne­go z wymie­nio­nych wyżej warun­ków skut­ko­wać będzie wyklu­cze­niem poten­cjal­ne­go Wyko­naw­cy z postę­po­wa­nia (ofer­tę Wyko­naw­cy wyklu­czo­ne­go uwa­ża się za odrzuconą).

7. WYŁĄ­CZE­NIE POD­MIO­TÓW POWIĄ­ZA­NYCH Z ZAMA­WIA­JĄ­CYM Z UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU: Zama­wia­ją­cy infor­mu­je, że nie może udzie­lać zamó­wie­nia pod­mio­tom powią­za­nym z nim oso­bo­wo lub kapi­ta­ło­wo. Przez powią­za­nia kapi­ta­ło­we lub oso­bo­we rozu­mie się wza­jem­ne powią­za­nia mię­dzy Zama­wia­ją­cym lub oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go lub oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go czyn­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­du­ry wybo­ru wyko­naw­cy a wyko­naw­cą, pole­ga­ją­ce w szcze­gól­no­ści na:
a) Uczest­ni­cze­niu w spół­ce jako wspól­nik spół­ki cywil­nej lub spół­ki oso­bo­wej;
b) Posia­da­niu co naj­mniej 10% udzia­łów lub akcji;
c) Peł­nie­niu funk­cji człon­ka orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, pro­ku­ren­ta, peł­no­moc­ni­ka;
d) Pozo­sta­wa­niu w związ­ku mał­żeń­skim, w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia lub w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia opie­ki lub kurateli.

8. KRY­TE­RIA WYBO­RU OFER­TY: Kry­te­ria wybo­ru ofer­ty sta­no­wią:
- cena: 50% ( max 100 pkt. ),
- warun­ki poby­tu i loka­li­za­cji: 50% (max 50 pkt.).
Spo­sób przy­zna­wa­nia punk­ta­cji Osta­tecz­ną licz­bę punk­tów sta­no­wić będzie suma punk­tów za cenę plus punk­ty za warun­ki poby­tu i loka­li­za­cji tj.
PUNK­TA­CJA wg wzo­ru: K = ( A x 50%)+(B x 50%)
Gdzie:
A — Cena ofer­ty
B — Warun­ki poby­tu i loka­li­za­cji
K — Uzy­ska­na licz­ba punktów

Ofe­rent, któ­ry zapro­po­no­wał naj­niż­szą cenę otrzy­mał 100 pkt za kry­te­rium „A” nato­miast pozo­sta­li ofe­ren­ci odpo­wied­nio mniej punk­tów wg wzo­ru: A=( Am : Ac) x 100 pkt.
gdzie: A- licz­ba punk­tów za kry­te­rium cena Am- naj­niż­sza cena wyni­ka­ją­ca ze zło­żo­nych ofert Ac- cena ofer­ty bada­nej
Poda­na cena musi obej­mo­wać cenę brut­to.
Cena musi być poda­na w zło­tych pol­skich.
B — Warun­ki poby­tu i loka­li­za­cji.
Mak­sy­mal­na ilość punk­tów, jaką moż­na uzy­skać w tym kry­te­rium jest rów­na 50 pkt.
Punk­ta­cja w tym kry­te­rium zosta­ła przy­zna­na według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku:
I. 5 pkt. — dwu­gwiazd­ko­wym
15 pkt. – trzy­gwiazd­ko­wym,
25 pkt. — czte­ro­gwiazd­ko­wym.,
II. dostęp­ność komu­ni­ka­cji publicz­nej:
10 pkt. – duża dostęp­ność,
5 pkt. – śred­nia,
0 pkt. – mała.
III. Dodat­ko­we atrak­cje w cenie: stre­fa spa, basen, orga­ni­za­cja cza­su wol­ne­go, inne:
0–15 pkt.
Nie dopusz­cza się moż­li­wo­ści powie­rze­nia przez Wyko­naw­cę zamó­wie­nia pod­wy­ko­naw­com.
Po otrzy­ma­niu Pań­stwa ofer­ty zastrze­ga­my sobie moż­li­wość doko­na­nia wizji lokal­nej przed roz­strzy­gnię­ciem zapy­ta­nia ofer­to­we­go oraz pod­pi­sa­niem umo­wy. W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia kwo­ty, jaką Zama­wia­ją­cy dys­po­nu­je na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia, dopusz­cza się nego­cja­cji ofe­ro­wa­nej ceny. W przy­pad­ku, gdy pomi­mo nego­cja­cji stro­ny nie dopro­wa­dzą do zawar­cia umo­wy, zamó­wie­nie może zostać powie­rzo­ne (po uprzed­nich nego­cja­cjach) Wyko­naw­cy, któ­ry zło­żył kolej­ną pod wzglę­dem punk­to­wym ofertę.

9. PRZE­SŁAN­KI ODRZU­CE­NIA OFER­TY Zama­wia­ją­cy odrzu­ci ofer­tę, jeże­li:
1. Jej treść nie będzie odpo­wia­dać tre­ści zapy­ta­nia ofer­to­we­go,
2. Zosta­nie zło­żo­na po ter­mi­nie skła­da­nia ofert,
3. Będzie zawie­ra­ła rażą­co niską cenę (przed­mio­to­wa prze­słan­ka zosta­nie speł­nio­na, gdy cena ofer­ty będzie niż­sza mini­mum o 20% od kwo­ty któ­rą Zama­wia­ją­cy zamie­rza prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia),
4. Będzie nie­waż­na na pod­sta­wie odręb­nych przepisów.

10. UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘ­PO­WA­NIA Zama­wia­ją­cy unie­waż­ni postę­po­wa­nie, gdy: cena naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty prze­wyż­szy kwo­tę, któ­rą Zama­wia­ją­cy może prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia lub w przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści osią­gnię­cia kom­pro­mi­su w nego­cja­cjach lub postę­po­wa­nie obar­czo­ne jest wadą unie­moż­li­wia­ją­cą zawar­cie waż­nej umowy.

11. DOKU­MEN­TY WYMA­GA­NE OD WYKO­NAW­CY Zama­wia­ją­cy ocze­ku­je, że ofer­ta będzie zawie­ra­ła opis pro­po­no­wa­ne­go przed­mio­tu zapy­ta­nia oraz jego cenę brut­to za noc­leg, wyży­wie­nie, wyna­jem sali. Ofer­ta powin­na zawie­rać zał nr 1, zał nr 2 i zał nr 3.

12. OSO­BA UPRAW­NIO­NA DO KON­TAK­TU Moni­ka Żak, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu, wyłącz­nie dro­gą mailową:koordynator@kson.pl

13. MIEJ­SCE, TER­MIN I SPO­SÓB SKŁA­DA­NIA OFERT Ofer­tę wraz z załącz­ni­ka­mi nale­ży prze­słać pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres: koordynator@kson.pl bądź dostar­czyć oso­bi­ście do sie­dzi­by Zama­wia­ją­ce­go.
W odpo­wie­dzi na ofer­tę nale­ży podać cenę brut­to za 1 usłu­gę – całość (tj. cenę brut­to za wyży­wie­nie, cenę brut­to za noc­leg,).
Ofer­ty nale­ży prze­sy­łać w ter­mi­nie do 10.02. 2017 roku do godz. 15.00. Ofer­ty, któ­re wpły­ną do Zama­wia­ją­ce­go po wyzna­czo­nym ter­mi­nie skła­da­nia ofert nie będą roz­pa­try­wa­ne.
Ofer­ty muszą posia­dać ceny brut­to uwzględ­nia­ją­ce wszyst­kie kosz­ty Wyko­naw­cy-Ofe­ren­ta. Spo­sób płat­no­ści za wyko­na­nie ww. usług – prze­lew na kon­to w cią­gu 14 dni po przed­ło­że­niu faktury/rachunku.

14. Załącz­ni­ki:
- załącz­nik nr 1 Wzór: For­mu­larz ofer­ty
- załącz­nik nr 2 Wzór: Oświad­cze­nie o bra­ku powią­zań
- załącz­nik nr 3 Wzór: Oświad­cze­nie o speł­nie­niu warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu 25.01.2017 r.

Sta­ni­sław Schu­bert, pre­zes KSON

Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia do zło­że­nia zamówienia. 

UWA­GA! 

W związ­ku z pyta­niem Ofern­ta o kwo­tę, któ­rą Zama­wia­ją­cy ma zamiar prze­zna­czyć na reali­za­cję zamó­wie­nia informujemy,

iż Zama­wia­ją­cy zamie­rza prze­zna­czyć na reali­za­cję niniej­sze­go zamó­wie­nia kwo­tę 61320,00 zł brutto.